مدیریت زنجیره‌تامین
شناسایی و ارزیابی عوامل اصلی موفقیت زنجیره‌تامین پایدار با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت گلنور)

محمد رسول اسلامیان کوپائی؛ هادی شیرویه زاد

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 226-243

چکیده
  هدف: امروزه مدیریت زنجیره‌تامین تبدیل به یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل هزینه‌ها و بهبود عملکرد اقتصادی سازمان شده است. در این پژوهش به ارایه روشی به‌منظور ارزیابی عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره‌تامین پایدار با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته شده است. پژوهش کنونی در شرکت گلنور در شهر اصفهان انجام شد.روش ­شناسی پژوهش: ...  بیشتر

مدیریت زنجیره‌تامین
شناسایی و مدل سازی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار و سبز انرژیهای نوین

سیده فاطمه فقیدیان؛ مسعود خداوردی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 283-294

چکیده
  هدف: صنعتی شدن جوامع و تقاضای رو‌به‌رشد کالاها، فاجعه‌های اجتماعی زیست‌محیطی فراوانی به همراه داشته که رویکرد به انرژی‌های نوین و زنجیره‌تامین پایدار و سبز را با اقبال محققین و مدیران صنعتی مواجه نموده است. هدف این پژوهش استخراج، مدل‌سازی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر زنجیره‌تامین پایدار و سایر انرژی‌های نوین در استان چهارمحال ...  بیشتر