مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

سردبیر


فرهاد حسین زاده لطفی استاد گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ریاضی

مدیر علمی و اجرایی


سید احمد عدالت پناه دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

مدیر داخلی


محسن ایمنی استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

حسابداری، مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


رضا فرضی پور سائن استاد، دانشکده تجارت، سوهور، عمان

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


ایرج مهدوی استاد، دانشگاه علوم و فنون مازندران

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

اعضای هیات تحریریه


مازیار صلاحی استاد، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا امیرتیموری استاد؛ گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


سید احمد عدالت پناه دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


علی حسین زاده کاشان دانشیار؛ دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


جعفر پورمحمود دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


سید مجتبی سجادی دانشیار; دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سهند دانشور دانشیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه مدیترانه غربی، قبرس، ترکیه

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


بهروز علی زاده دانشیار; گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


سید هادی ناصری دانشیار; گروه ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


بهزاد آشتیانی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع