نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

هدف: امروزه مدیریت زنجیره‌تامین تبدیل به یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل هزینه‌ها و بهبود عملکرد اقتصادی سازمان شده است. در این پژوهش به ارایه روشی به‌منظور ارزیابی عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره‌تامین پایدار با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری پرداخته شده است. پژوهش کنونی در شرکت گلنور در شهر اصفهان انجام شد.
روش ­شناسی پژوهش: برای این منظور ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش، عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره‌تامین پایدار استخراج شد. لیست نهایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره‌تامین پایدار در شرکت گلنور در قالب پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته است. سپس با توزیع دو پرسشنامه بین خبرگان جهت اجرای مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، عوامل تاثیرگذار و تاثیر‌پذیر را در هر یک از لیست‌های استخراجی مشخص شد و پس از تحلیل و دسته‌بندی اطلاعات استخراج‌شده از پرسشنامه‌های پخش‌شده موقعیت سازمان به‌وسیله یک الگوی دسته‌بندی ناحیه‌ای از قبل طراحی‌شده، تعیین شد که امتیاز کسب‌شده برای زنجیره‌تامین پایدار برابر 0637/3 به دست آمد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پرسشنامه مربوط به شناسایی عوامل کلیدی زنجیره‌تامین پایدار 17 عامل موفقیت کلیدی شناسایی شد، عوامل تاثیرگذار مشخص‌شده بر اساس نتیجه حاصل از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری و امتیاز کسب‌شده از پرسشنامه سازمانی اولویت‌بندی و درنتیجه عامل در دسترس بودن اطلاعات از عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره‌تامین به‌عنوان عوامل بحرانی با بیشترین اولویت جهت بهبود سیستم‌های مدیریت زنجیره‌تامین پایدار تعیین گردیدند که سازمان می­تواند با سرمایه‌گذاری بر روی این عوامل با هزینه کمتر بهبود بیشتری در سیستم‌های مدیریتی خود ایجاد نماید.
اصالت/ارزش افزوده علمی: روش مورداستفاده جهت تحلیل عوامل اصلی موفقیت مدل‌سازی ساختاری تفسیری و جهت دسته‌بندی عوامل تکنیک تحلیلی روش مورداستفاده جهت تحلیل عوامل اصلی موفقیت مدل‌سازی ساختاری تفسیری و جهت دسته‌بندی عوامل تکنیک تحلیلی MICMAC بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and evaluate the critical success factors of sustainable supply chain using interpretive structural modeling (case study: Golnoor Co.)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rasoul Eslamian Koupaei
 • Hadi Shirouyehzad

Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Today, supply chain management has become one of the main tools to control costs and improve the economic performance of the organization. In this study, we present a method to evaluate the key success factors of sustainable supply chain management using interpretive structural modeling.
Methodology: The current research has been implemented in Golnor company in Isfahan. For this purpose, first by examining the research background, the main success factors of sustainable supply chain management are extracted. The final list of key success factors for sustainable supply chain management in Glenor company has been assessed in the form of a questionnaire. Then, by distributing two questionnaires among the experts to perform structural-interpretive modeling, the effective and influential factors in each of the extracted lists are identified and after analyzing and categorizing the information extracted from the questionnaires distributed in Golnor company, the situation the organization has determined by a pre-designed regional classification model that the score obtained for the sustainable supply chain is 3.0637.
Findings: Then the results of the questionnaire related to identifying the key factors of sustainable supply chain, which includes 17 key success factors identified for sustainable supply chain is the influential factors identified based on the result of structural-interpretive modeling and the score obtained from the organizational questionnaire, and as a result, the availability of information is one of the main success factors of supply chain management as critical factors with the highest priority for improving sustainable supply chain management systems, that the organization can with capital putting these factors at a lower cost will further improve your management systems.
Originality/Value: The method used to analyze the main success factors of interpretive structural modeling and to categorize the factors of the analytical technique was MICMAC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable supply chain management
 • Critical success factors
 • Interpretive structural modeling
 • Pilevari, N., Khanjari, M., Jafarzadeh, M., & Safi Khani, M. (2016). Customer relationship management by supply chain and data mining techniques. The second international conference on new findings of science and technology, Qom, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/507396
 • Jabarpour, A., Kianfar, K., & Azizi, A. (2018). Investigation of the relationship between supply chain management and factors affecting customer relations in a selected Internet sales company. The first international conference on new approaches in engineering sciences, Tbilisi, Georgia. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/814816/
 • Hamidpour, M. (2020). Investigating the mutual influence of supply chain management factors and customer relationship management. The third national conference on law, social and human sciences, psychology and counseling, Shirvan, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/1113444/
 • Alidrisi, H. (2014). Prioritizing critical success factors for six sigma implementation using interpretive structural modeling. American journal of industrial and business management, 4(12), 697-707.
 • Attri, R. (2017). Interpretive structural modelling: a comprehensive literature review on applications. International journal of six sigma and competitive advantage, 10(3/4), 258-331.
 • Bastas, A., & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: a systematic review. Journal of cleaner production, 181, 726-744.
 • Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360-387.
 • Das, D. (2018). Sustainable supply chain management in Indian organisations: an empirical investigation. International journal of production research, 56(17), 5776-5794.
 • Gavali, A., & Halder, S. (2020). Identifying critical success factors of ERP in the construction industry. Asian journal of civil engineering, 21, 311-329.
 • Ghafourian, M., & Shirouyehzad, H. (2019). Classification of the critical success factors in sustainable supply chain management using interpretive structural modelling. International journal of services and operations management34(2), 159-179.
 • Gómez-Luciano, C. A., Domínguez, F. R. R., González-Andrés, F., & De Meneses, B. U. L. (2018). Sustainable supply chain management: contributions of supplies markets. Journal of cleaner production, 184, 311-320.
 • Govindan, K., Garg, K., Gupta, S., & Jha, P. C. (2016). Effect of product recovery and sustainability enhancing indicators on the location selection of manufacturing facility. Ecological indicators, 67, 517-532.
 • Govindan, K., Shankar, K. M., & Kannan, D. (2016). Sustainable material selection for construction industry–a hybrid multi criteria decision making approach. Renewable and sustainable energy reviews, 55, 1274-1288.
 • Hong, J., Zhang, Y., & Ding, M. (2018). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of cleaner production, 172, 3508-3519.
 • Kumar, D., & Garg, C. P. (2017). Evaluating sustainable supply chain indicators using fuzzy AHP: case of Indian automotive industry. Benchmarking: an international journal, 24(6), 1742-1766
 • Li, Y., & Mathiyazhagan, K. (2018). Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector. Journal of cleaner production, 172, 2931-2941.
 • Luthra, S., Mangla, S. K., Shankar, R., Prakash Garg, C., & Jakhar, S. (2018). Modelling critical success factors for sustainability initiatives in supply chains in Indian context using Grey-DEMATEL. Production planning & control, 29(9), 705-728.
 • Lv, Y., Ni, Y., Zhou, H., & Chen, L. (2016). Multi-level ontology integration model for business collaboration. The international journal of advanced manufacturing technology, 84, 445-451.
 • Nakano, M. (2019). Supply chain management: strategy and organization. Springer.
 • Narimissa, O., Kangarani‐Farahani, A., & Molla‐Alizadeh‐Zavardehi, S. (2020). Evaluation of sustainable supply chain management performance: Indicators. Sustainable development, 28(1), 118-131.
 • Osei-Kyei, R., & Chan, A. P. (2015). Review of studies on the critical success factors for Public–Private Partnership (PPP) projects from 1990 to 2013. International journal of project management, 33(6), 1335-1346.
 • Panigrahi, S. S., & Sahu, B. (2018). Analysis of interactions among the enablers of green supply chain management using interpretive structural modelling: an Indian perspective. International journal of comparative management, 1(4), 377-399.
 • Baliga, R., Raut, R. D., & Kamble, S. S. (2020). Sustainable supply chain management practices and performance: an integrated perspective from a developing economy. Management of environmental quality: an international journal, 31(5), 1147-1182.
 • Prasad, D. S., Pradhan, R. P., Gaurav, K., Chatterjee, P. P., Kaur, I., Dash, S., & Nayak, S. (2018). Analysing the critical success factors for implementation of sustainable supply chain management: an Indian case study. Decision, 45, 3-25.
 • Prasad, D. S., Pradhan, R. P., Gaurav, K., & Sabat, A. K. (2020). Critical success factors of sustainable supply chain management and organizational performance: an exploratory study. Transportation research procedia, 48, 327-344.
 • Puig, M., Wooldridge, C., & Darbra, R. M. (2014). Identification and selection of environmental performance indicators for sustainable port development. Marine pollution bulletin, 81(1), 124-130.
 • Qureshi, H. Z., Asim, D. M., & Manzoor, S. (2020). To determine the impact of erp implementation in improving the scm operations in manufacturing. CenRaPS journal of social sciences, 2(1), 103-121.
 • Raut, R. D., Narkhede, B., & Gardas, B. B. (2017). To identify the critical success factors of sustainable supply chain management practices in the context of oil and gas industries: ISM approach. Renewable and sustainable energy reviews, 68, 33-47.
 • Samuel, V. B., Agamuthu, P., & Hashim, M. A. (2013). Indicators for assessment of sustainable production: a case study of the petrochemical industry in Malaysia. Ecological indicators, 24, 392-402.
 • Thomas, O. (2011). Sustainable supply chain management in the chocolate industry. GRIN Verlag.
 • Wittstruck, D., & Teuteberg, F. (2012). Understanding the success factors of sustainable supply chain management: empirical evidence from the electrics and electronics industry. Corporate social responsibility and environmental management, 19(3), 141-158.
 • Zailani, S., Jeyaraman, K., Vengadasan, G., & Premkumar, R. (2012). Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: a survey. International journal of production economics, 140(1), 330-340.
 • Zayed, E. O., & Yaseen, E. A. (2021). Barriers to sustainable supply chain management implementation in Egyptian industries: an interpretive structural modeling (ISM) approach. Management of environmental quality: an international journal32(6), 1192-1209.
 • Alavi Tabari, S. J., & Yahyazadehfar, M. (2019). Identification and ranking of critical success factors for the implementation of sustainable supply chain management using Dematel-ANP hybrid approach in the automobile industry of Iran. Quarterly journal of strategic management in industrial systems (formerly industrial management), 15(51), 141-155. (In Persian). https://imj.sanandaj.iau.ir/article_674070.html
 • Gopal, P. R. C., & Thakkar, J. (2016). Analysing critical success factors to implement sustainable supply chain practices in Indian automobile industry: a case study. Production planning & control27(12), 1005-1018. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09537287.2016.1173247