نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: صنعتی شدن جوامع و تقاضای رو‌به‌رشد کالاها، فاجعه‌های اجتماعی زیست‌محیطی فراوانی به همراه داشته که رویکرد به انرژی‌های نوین و زنجیره‌تامین پایدار و سبز را با اقبال محققین و مدیران صنعتی مواجه نموده است. هدف این پژوهش استخراج، مدل‌سازی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر زنجیره‌تامین پایدار و سایر انرژی‌های نوین در استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: معیارهای استخراج‌شده از ادبیات را با استفاده از تکنیک دلفی غربالگری نموده، سپس با استفاده از معادلات ساختاری[1] به بررسی روابط میان متغیرها، ارزیابی و اعتبارسنجی مدل پرداخته و درنهایت با به‌کارگیری تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی[2] عوامل پژوهش رتبه‌بندی می‌شوند.
یافته‌ها: عوامل موثر بر زنجیره‌تامین سبز با دو معیار و هشت زیرمعیار شناسایی شد که آموزش زیست‌محیطی در اولویت نخست قرار گرفت. عوامل موثر بر زنجیره‌تامین پایدار با پنج معیار اصلی و یازده زیرمعیار شناسایی و طراحی گردید که در این میان عوامل درون‌سازمانی بیش‌ترین اهمیت را به خود اختصاص داده است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: استفاده از فناوری‌های زیست‌محیطی و مدیریت صحیح زنجیره‌تامین سبز و پایدار در راستای بهره‌گیری از انرژی‌های نوین، همراه با آموزش کارکنان درنهایت منجر به کاهش جنایات و کاهش استفاده از منابع و به تبع آن کاهش مصرف انرژی و آلودگی زیست محیط‌زیستی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and modeling factors affecting the sustainable and green supply chain of new energies

نویسندگان [English]

  • Seyyed Fatemeh Faghidian 1
  • Masood Khodaverdi Samani 2

1 Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Foulad Institute of Higher Industrial Education, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The industrialization of societies and growing demand for goods have brought many social and environmental disasters. That the approach to new energies and sustainable and green supply chains has faced the luck of researchers and industrial managers. The purpose of this research is to extract, model, and rank the factors affecting the sustainable supply chain and other new energies in Chahar Mahal and Bakhtiari province.
Methodology: Using the Delphi technique, we screen the criteria extracted from the literature. So, by using structural equations, we examine the relationships between variables and the assessment and validation of the model, and finally, using the Analysis Hierarchy Technique (AHP), the research factors are ranked.
Findings: The factors affecting the green supply chain were under two criteria and eight sub-criteria, and environmental education was given the first priority. The factors affecting the sustainable supply chain were identified and designed with five key criteria and eleven sub-criteria, among these, internal organizational factors have been given the most importance.
Originality/Value: Finally, the use of environmental technologies, and the correct management of the green and sustainable supply chains in order to use new energies, together with the training of employees, leads to a reduction of crimes and the use of resources, and consequently, a reduction of energy consumption and environmental pollution. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable supply chain
  • Green supply chain
  • New energy
  • Structural equations model
  • Analytical hierarchy process
[1]     Greenland, S., Saleem, M., Misra, R., & Mason, J. (2022). Sustainable management education and an empirical five-pillar model of sustainability. International journal of management education, 20(3), 100658. DOI:10.1016/j.ijme.2022.100658
[2]     Garrido, S., Sequeira, T., & Santos, M. (2020). Renewable energy and sustainability from the supply side: A critical review and analysis. Applied sciences (Switzerland), 10(17), 5755. DOI:10.3390/APP10175755
[3]     Lin, B., & Zhang, A. (2023). Government subsidies, market competition and the TFP of new energy enterprises. Renewable energy, 216, 119090. DOI:10.1016/j.renene.2023.119090
[4]     Yang, Z., Zhang, M., Liu, L., & Zhou, D. (2022). Can renewable energy investment reduce carbon dioxide emissions? Evidence from scale and structure. Energy economics, 112, 106181. DOI:10.1016/j.eneco.2022.106181
[5]     Tu, Q., Mo, J., Liu, Z., Gong, C., & Fan, Y. (2021). Using green finance to counteract the adverse effects of COVID-19 pandemic on renewable energy investment-The case of offshore wind power in China. Energy policy, 158, 112542. DOI:10.1016/j.enpol.2021.112542
[6]     Becerra-Fernandez, M., Sarmiento, A. T., & Cardenas, L. M. (2023). Sustainability assessment of the solar energy supply chain in Colombia. Energy, 282, 128735. DOI:10.1016/j.energy.2023.128735
[7]     Wang, K., Xie, Y., Zhang, W., Cai, H., Liang, F., & Li, Y. (2023). Research on optimal dispatch of distributed energy considering new energy consumption. Energy reports, 10, 1888–1898. DOI:10.1016/j.egyr.2023.08.040
[8]     Ghouchani, M., Taji, M., Cheheltani, A. S., & Chehr, M. S. (2021). Developing a perspective on the use of renewable energy in Iran. Technological forecasting and social change, 172, 121049. DOI:10.1016/j.techfore.2021.121049
[9]     Mukhtarov, S., Mikayilov, J. I., Maharramov, S., Aliyev, J., & Suleymanov, E. (2022). Higher oil prices, are they good or bad for renewable energy consumption: The case of Iran? Renewable energy, 186, 411–419. DOI:10.1016/j.renene.2021.12.135
[10]   Maleki Tehrani, M., Akhtari, M., Kasaeian, A., Vaziri Rad, M. A., Toopshekan, A., & Sadeghi Motlagh, M. (2023). Techno-economic investigation of a hybrid biomass renewable energy system to achieve the goals of SDG-17 in deprived areas of Iran. Energy conversion and management, 291, 117319. DOI:10.1016/j.enconman.2023.117319
[11]   Rasouli, M., Ayough, A., Khorshidvand, B., & Alemtabriz, A. (2023). Evaluating risk factors in solar energy investments: A strategic approach for Iran’s market. Solar energy, 262, 111884. DOI:10.1016/j.solener.2023.111884
[12]   Salehi, S., Mirzakhani, S., & Schelly, C. (2023). The role of developers in accepting solar energy in Iran: A case study in Golestan province. Solar energy, 264, 111967. https://doi.org/10.1016/j.solener.2023.111967
[13]   Nilashi, M., Rupani, P. F., Rupani, M. M., Kamyab, H., Shao, W., Ahmadi, H., … Aljojo, N. (2019). Measuring sustainability through ecological sustainability and human sustainability: A machine learning approach. Journal of cleaner production, 240, 118162. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.118162
[14]   Zhao, R., Neighbour, G., Han, J., McGuire, M., & Deutz, P. (2012). Using game theory to describe strategy selection for environmental risk and carbon emissions reduction in the green supply chain. Journal of loss prevention in the process industries, 25(6), 927–936. DOI:10.1016/j.jlp.2012.05.004
[15]   Kazancoglu, Y., Kazancoglu, I., & Sagnak, M. (2018). A new holistic conceptual framework for green supply chain management performance assessment based on circular economy. Journal of cleaner production, 195, 1282–1299. DOI:10.1016/j.jclepro.2018.06.015
[16]   Mohammed, A., Govindan, K., Zubairu, N., Pratabaraj, J., & Abideen, A. Z. (2023). Multi-tier supply chain network design: A key towards sustainability and resilience. Computers and industrial engineering, 182, 109396. DOI:10.1016/j.cie.2023.109396
[17]   Mies, A., & Gold, S. (2021). Mapping the social dimension of the circular economy. Journal of cleaner production, 321, 128960. DOI:10.1016/j.jclepro.2021.128960
[18]   Gölgeci, I., & Kuivalainen, O. (2020). Does social capital matter for supply chain resilience? The role of absorptive capacity and marketing-supply chain management alignment. Industrial marketing management, 84, 63–74. DOI:10.1016/j.indmarman.2019.05.006
[19]   Hussain, M., & Malik, M. (2020). Organizational enablers for circular economy in the context of sustainable supply chain management. Journal of cleaner production, 256, 120375. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.120375
[20]   Kainuma, Y., & Tawara, N. (2006). A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management. International journal of production economics, 101(1), 99–108. DOI:10.1016/j.ijpe.2005.05.010
[21]   Rao, P. (2002). Greening the supply chain: A new initiative in South East Asia. International journal of operations and production management, 22(5–6), 632–655. DOI:10.1108/01443570210427668
[22]   Lumineau, F., & Oliveira, N. (2020). Reinvigorating the study of opportunism in supply chain management. Journal of supply chain management, 56(1), 73–87. DOI:10.1111/jscm.12215
[23]   Handfield, R., Sroufe, R., & Walton, S. (2005). Integrating environmental management and supply chain strategies. Business strategy and the environment, 14(1), 1–19. DOI:10.1002/bse.422
[24]   Hosseini, S., Ivanov, D., & Dolgui, A. (2019). Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. Transportation research part E: logistics and transportation review, 125, 285–307.
[25]   Cañas, H., Mula, J., & Campuzano-Bolarín, F. (2020). A general outline of a sustainable supply chain 4.0. Sustainability (Switzerland), 12(19), 1–17. DOI:10.3390/su12197978
[26]   Andalib Ardakani, D., & Soltanmohammadi, A. (2019). Investigating and analysing the factors affecting the development of sustainable supply chain model in the industrial sectors. Corporate social responsibility and environmental management, 26(1), 199–212. DOI:10.1002/csr.1671
[27]   Hamidu, Z., Boachie-Mensah, F. O., & Issau, K. (2023). Supply chain resilience and performance of manufacturing firms: role of supply chain disruption. Journal of manufacturing technology management, 34(3), 361–382. DOI:10.1108/JMTM-08-2022-0307
[28]   Aityassine, F. L. Y., Soumadi, M. M., Aldiabat, B. F., Al-Shorman, H. M., Akour, I., Alshurideh, M. T., & Al-Hawary, S. I. S. (2022). The effect of supply chain resilience on supply chain performance of chemical industrial companies. Uncertain supply chain management, 10(4), 1271–1278. DOI:10.5267/j.uscm.2022.8.001
[29]   Emenike, S. N., & Falcone, G. (2020). A review on energy supply chain resilience through optimization. Renewable and sustainable energy reviews, 134, 110088. DOI:10.1016/j.rser.2020.110088
[30]   Marchi, B., & Zanoni, S. (2017). Supply chain management for improved energy efficiency: Review and opportunities. Energies, 10(10), 1618. DOI:10.3390/en10101618
[31]   Wu, J. Z., Roan, J., & Santoso, C. H. (2017). Key factors for truly sustainable supply chain management: An investigation of the coal industry in Indonesia. International journal of logistics management, 28(4), 1196–1217. DOI:10.1108/IJLM-07-2014-0103
[32]   Shen, L., Olfat, L., Govindan, K., Khodaverdi, R., & Diabat, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for evaluating green supplier’s performance in green supply chain with linguistic preferences. Resources, conservation and recycling, 74, 170–179. DOI:10.1016/j.resconrec.2012.09.006
[33]   Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Integrating sustainability into supplier selection with grey system and rough set methodologies. International journal of production economics, 124(1), 252–264. DOI:10.1016/j.ijpe.2009.11.023
[34]   Awasthi, A., Chauhan, S. S., & Goyal, S. K. (2010). A fuzzy multicriteria approach for evaluating environmental performance of suppliers. International journal of production economics, 126(2), 370–378.
[35]   Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1(1), 83–98.