نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو

2 دانشجو

چکیده

هدف: صنعتی شدن جوامع و تقاضای رو به رشد کالاها، فاجعه های اجتماعی زیست محیطی فراوانی به همراه داشته که رویکرد به انرژیهای نوین و زنجیره تامین پایدار و سبز را با اقبال محققین و مدیران صنعتی مواجه نموده است. هدف این پژوهش استخراج و مدلسازی و رتبه بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین پایدار و سایر انرژیهای نوین در استان چهار محال و بختیاری می باشد.

روش شناسی: معیارهای استخراج شده از ادبیات را با استفاده از تکنیک دلفی غربالگری نموده، پس با استفاده از معادلات ساختاری به بررسی روابط میان متغیرها و ارزیایی و اعتبارسنجی مدل پرداخته و در نهایت با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسه مراتبی (AHP) عوامل پژوهش رتبه بندی می شوند.

یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز با دو معیار و هشت زیرمعیار شناسایی شد که آموزش زیست محیطی در اولویت نخست قرار گرفت. عوامل موثر بر زنجیره تامین پایدار با پنج معیاراصلی و یازده زیرمعیار شناسایی و طراحی گردید که در این میان عوامل درون سازمانی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است.

اصالت: استفاده از فناوری های زیست محیطی و مدیریت صحیح زنجیره تامین سبز و پایدار در راستای بهره گیری از انرژی های نوین، همراه با آموزش کارکنان در نهایت منجر به کاهش جنایات و کاهش استفاده از منابع و به تبع آن کاهش مصرف انرژی و آلودگی زیست محیط زیستی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and modeling factors affecting the sustainable and green supply chain of new energies

نویسندگان [English]

  • S.fatemeh faghidian 1
  • Masood Khodaverdi Samani 2

1 Guest lecturer

2 Student

چکیده [English]

Purposse: The industrialization of societies and growing demand for goods have brought many social and environmental disasters. that the approach to new energies and sustainable and green supply chains has faced the luck of researchers and industrial managers. The purpose of this research is to extract, model, and rank the factors affecting the sustainable supply chain and other new energies in Chahar Mahal and Bakhtiari province.

Methodology: Using the Delphi technique, we screen the criteria extracted from the literature. So, by using structural equations, we examine the relationships between variables and the assessment and validation of the model, and finally, using the analysis hierarchy technique (AHP), the research factors are ranked.

Findings: The factors affecting the green supply chain were under two criteria and eight sub-criteria, and environmental education was given the first priority. The factors affecting the sustainable supply chain were identified and designed with five key criteria and eleven sub-criteria, among these, internal organizational factors have been given the most importance.

Originality/Value: Finally, the use of environmental technologies, and the correct management of the green and sustainable supply chains in order to use new energies, together with the training of employees, leads to a reduction of crimes and the use of resources, and consequently, a reduction of energy consumption and environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain
  • Green Supply Chain
  • New Energy
  • Structural Equations Model
  • Analytical Hierarchy process