نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این مقاله، با توجه به حضور اینترنت و شبکه‌های فضای مجازی، کارکرد رده‌بندی علوم و جایگاه و کاربرد فلکسونومی و تاکسونومی در کتابخانه‌های معاصر (کتابخانه دیجیتال) موردبررسی قرار گرفته است. در این چکیده، ابتدا به اهمیت کارکرد رده‌بندی علوم در کتابخانه‌های معاصر اشاره شده است. رده‌بندی علوم، با ارایه یک ساختار منطقی و منسجم برای سازمان‌دهی اطلاعات، به کاربران کمک می‌کند تا اطلاعات موردنیاز خود را به‌راحتی و به‌طور موثری بیابند.
روش‌شناسی پژوهش: بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که هرچند نیازهای کتابخانه‌ها در دوران معاصر فراتر از گذشته شده‌اند، اما نقش رده‌بندی علوم همچنان مهم و ضروری است. رده‌بندی علوم، با ارایه یک ساختار منطقی و منسجم برای سازمان‌دهی اطلاعات، به کاربران کمک می‌کند تا اطلاعات موردنیاز خود را به‌راحتی و به‌طور موثری بیابند. در ادامه، به نقش فلکسونومی و تاکسونومی در کتابخانه‌های معاصر پرداخته شده است.
یافته‌ها: درعین‌حال، فلکسونومی و تاکسونومی نیز به‌عنوان روش‌های نوین سازمان‌دهی دانش، نقش مهمی در کتابخانه‌های معاصر ایفا می‌کنند. فلکسونومی، با استفاده از برچسب‌های کاربر­محور، به کاربران امکان می‌دهد تا اطلاعات را با توجه به نیازها و دیدگاه‌های خود سازمان‌دهی کنند. تاکسونومی نیز با ارایه یک ساختار سلسله‌مراتبی برای سازمان‌دهی اطلاعات، به کاربران کمک می‌کند تا اطلاعات را به‌طور عمیق‌تر و دقیق‌تر درک کنند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نتایج این مقاله نشان می‌دهد که رده‌بندی علوم، فلکسونومی و تاکسونومی، مکمل یکدیگر هستند و می‌توان از آن‌ها به‌طور هم‌زمان برای کمک به کاربران در یافتن و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مناسب با نیازهایشان در کتابخانه‌های معاصر بهره برد و بهتر است برای کاربردی‌تر شدن و این­که به‌راحتی بتوان از واژگان کنترل‌شده در زبان طبیعی استفاده کرد از هستی‌شناسی نیز استفاده شود که باعث می‌شود دایره انسجام و طبقه‌بندی علوم از این طریق کامل‌تر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The function of classification of sciences and the place and application of flexonomy and taxonomy in contemporary libraries (digital libraries)

نویسندگان [English]

  • Maryam Tahery
  • Faeze Delghandi

Department of Information Science and Epistemology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In this article, considering the presence of internet and virtual space networks, the function of science classification and the place and application of flexonomy and taxonomy in contemporary libraries (digital library) have been investigated. In this abstract, the importance of science classification function in contemporary libraries is mentioned first. Science classification helps users find the information they need easily and efficiently by providing a logical and coherent structure for organizing information.
Methodology: The research of this article shows that although the needs of libraries in the contemporary era have exceeded the past, the role of science classification is still important and necessary. Science classification helps users find the information they need easily and efficiently by providing a logical and coherent structure for organizing information. Next, the role of flexonomy and taxonomy in contemporary libraries has been discussed. Flexonomy, using user-centered tags, allows users to organize information according to their needs and perspectives. Taxonomy also helps users understand information more deeply and accurately by providing a hierarchical structure for organizing information.
Findings: At the same time, flexonomy and taxonomy also play an important role in contemporary libraries as new methods of organizing knowledge. Flexonomy, using user-centered tags, allows users to organize information according to their needs and views. Taxonomy also helps users to understand information more deeply and accurately by providing a hierarchical structure for organizing information.
Originality/Value: The results of this article show that science classification, flexonomy and taxonomy are complementary to each other and they can be used simultaneously to help users find and share information suitable for their needs in contemporary libraries and it is better. In order to be more practical and to be able to easily use controlled vocabulary in natural language, ontology is also used, which makes the circle of coherence and classification of sciences more complete in this way. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification of sciences
  • Flexonomy
  • Taxonomy
  • Contemporary libraries
  • Internet
  • Virtual space networks
[1]     Haji Zeinolabedini, M., Jalali Dizaji, A., Davashi, F., & Rahmani, M. (2020). Identify the characteristics of existing taxonomies and provide a suitable model for use in Iran. Journal of studies in library and information science, 12(1), 91–115. (In Persian). https://slis.scu.ac.ir/article_13380.html
[2]     Cheshmehsohrabi, M., & Ebrahimi, E. (2019). Comparative study of science classification systems and library bibliographic classification schedules. Library and information sciences, 22(2), 51–80. (In Persian). https://lis.aqr-libjournal.ir/article_88126.html?lang=en
[3]     Azimi, H. (2020). Proposing a new plan for the classification of sciences based on the scientific support of Muslims. Library studies and information organization, 31(3), 28-47. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/2191510/proposing-an-alternative-framework-for-a-library-classification-scheme-based-on-moslem-scholars-contributions?lang=en
[4]     Nowrozi, A., Mansouri, A., & Hosseini, M. (2007). People’s classification (foxonomy): organizing knowledge based on collective wisdom. Information science, 5(1/2), 151–166. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/710787/
[5]     Kazempour, Z., & Ashrafirizi, H. (2009). The indexing process and its approaches in the organization of information. Librarianship and information organization studies, 20(3), 227-238. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844620/
[6]     Mardani, A. H. (2009). Folksonomy: from the users, for the users. Book quarterly, 79, 239–260. (In Persian).  https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/844621/
[7]     Haghighi, M. (1987). An overview of theoretical classification and practical classification. Journal of psychology and educational sciences, 39, 45–58. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/60571/
[8]     Azkaei, P. (2006). Scientific classification in bibliography (criticism of current subject classifications). Islamic books, 24/25, 7–16. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/91521/
[9]     Kwasnik, B. H. (1999). The role of classification in knowledge representation and discovery. Library trends, 48(1), 22–47.
 [10] Waltman, L., & Van Eck, N. J. (2012). A new methodology for constructing a publication-level classification system of science. Journal of the american society for information science and technology, 63(12), 2378–2392. DOI:10.1002/asi.22748
[11]   Börner, K., Klavans, R., Patek, M., Zoss, A. M., Biberstine, J. R., Light, R. P., … Boyack, K. W. (2012). Design and update of a classification system: The ucsd map of science. PLoS one, 7(7), e39464. DOI:10.1371/journal.pone.0039464
[12]   Wang, Q., & Waltman, L. (2016). Large-scale analysis of the accuracy of the journal classification systems of Web of Science and Scopus. Journal of informetrics, 10(2), 347–364. DOI:10.1016/j.joi.2016.02.003
[13]   Zins, C. (2007). Classification schemes of information science: Twenty-eight scholars map the field. Journal of the American society for information science and technology, 58(5), 645–672. DOI:10.1002/asi.20506
[14]   Dryburgh, H. (2000). Underrepresentation of girls and women in computer science: Classification of 1990s research. Journal of educational computing research, 23(2), 181–202. DOI:10.2190/8RYV-9JWH-XQMB-QF41
[15]   Lu, C., Park, J., & Hu, X. (2010). User tags versus expert-assigned subject terms: A comparison of librarything tags and library of congress subject headings. Journal of information science, 36(6), 763–779.
[16]   Cogswell, G. A. (1899). The classification of the sciences. The philosophical review, 8(5), 494–512.
[17]   Saroukhani, B., Tavakoli Vala, J., & Rostamzadeh, A. (2012). Numerical taxonomy and its application in social research. Journal of historical sociology, 4(1), 171-194. (In Persian). http://jhs.modares.ac.ir/article-25-377-fa.html
[18]   Eltemasi, M., & Eltemasi, M. (2011). Foxonomy in traditional libraries. Librarianship and information, 54, 155-170. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/952453/
[19]   Yaqub Nejad, M. H., & Taheri, M. (2005). Terminology and its applications in the electronic environment. Librarian; Research Institute of Islamic Sciences and Culture. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11116428/
[20]   Hosseini Beheshti, M. S. (2013). The book of word construction, terminology and knowledge engineering. Chapar Publication. (In Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/9647519826
[21]   Khademian, M., & Kokbi, M. (2017). The future of subject headings: pre- vs. post-coordination. Library and information research paper, 4(1), 197–220. https://infosci.um.ac.ir/article_28710.html?lang=en
[22]   Carol Barry, D. H., Craft, B. R., & Boyce, C. M. (2011). Text information retrieval systems [Translated by Najla Hariri]. Chapar Publication. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1776718/
[23]   Mousavian, M. S., & Dalqandi, F. (2022). Taxonomy and folksonomy: applications, similarities, differences, advantages and disadvantages - Is folksonomy a subcategory of taxonomy? Monthly advances in humanities studies, 5(48), 127–149. https://ensani.ir/fa/article/download/503381
[24]   Kumbar, R. (2015). Library classification trends in the 21st century [Translated by Zuhair Hayat]. Homara Publication. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11247601/
[25]   Kalita, D., & Deka, D. (2021). Searching the great metadata timeline: A review of library metadata standards from linear cataloguing rules to ontology inspired metadata standards. Library hi tech, 39(1), 190–204. DOI:10.1108/LHT-08-2019-0168
[26]   Mathes, A. (2004). Folksonomies-cooperative classification and communication through shared metadata. Computer mediated communication, 1-13. https://cir.nii.ac.jp/crid/1572543025411178624
[27]   Maness, J. M. (2006). Library 2.0 theory: Web 2.0 and its implications for libraries. Webology, 3(2). http://eprints.rclis.org/33696/
[28]   Karimzadeh, S. (2008). What is folksonomy? The book of the month of generalities, 130, 24–33. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/341440/
[29]   Boyack, K. W., Patek, M., Ungar, L. H., Yoon, P., & Klavans, R. (2014). Classification of individual articles from all of science by research level. Journal of informetrics, 8(1), 1–12. DOI:10.1016/j.joi.2013.10.005
[30]   Samiei, M. (2009). An introduction to taxonomy and its role in organizing information. Quarterly book, 3, 177–196. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/226003
[31]   Majidi, A. (2016). Philosophical foundations of popular classification and its review. Quarterly book review of information and communication, 11, 243–262. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1259484/
[32]   Saber, S. S., & Sharif, A. (2021). Library classification in Persian sources: a systematic review. Journal of national studies on librarianship and information organization, 32(3), 77–102. (In Persian).  https://ensani.ir/fa/article/download/475233