نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های مدیران ارشد سازمان‌ها است. در این راستا یکی از چالش‌ها، ارزیابی عملکرد کارکنان ستادی است، که به دلیل ماهیت فعالیت آن‌ها، تعریف شاخص‌­های کمی به تنهایی نمی­تواند ارزیابی قابل قبولی را ارایه دهد. لذا در این پژوهش به ارایه یک مدل فازی کاربردی جهت ارزیابی کارکنان ستادی پرداخته شده است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد فازی سلسله‌مراتبی, متشکل از شاخص‌های کیفی و کمی به صورت همزمان پرداخته است. شاخص‌­ها متشکل از 7 شاخص کمی و 5 شاخص کیفی است که با نظر 11 مدیر ارشد سازمان شناسایی و  فازی‌سازی شده است. در‌نظر گرفتن همزمان تمامی شاخص‌­ها در یک سیستم نیازمند تعداد قواعد فازی بسیار زیادی خواهد بود، لذا در این مقاله از یک مدل قدم به قدم با سیستم‌­های فازی بهم پیوسته و سلسله‌مراتبی استفاده شده، که تعداد قواعد را به­‌طور محسوسی کاهش داده است. در نهایت مدل توسعه داده شده در ابزار Simulink نرم افزار متلب و با روش ممدانی اجرایی شده است.
یافته‌ها: نتایج ارزیابی مدل توسعه داده شده با دقت خوبی به انتظارات نزدیک بوده و می‌­تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی کارکنان قرار گیرد. از مزایای این مدل دقت نسبتا خوب آن نسبت به مدل­های سنتی و رضایت­مندی بیش­تر کارکنان است، و موجب می‌­گردد ارزیابی­‌های سلیقه‌­ای حاصل از پیش­داوری، روابط و ... را تا حدود زیادی حذف شود، همچنین ارزیابی را برای سرپرستان و مدیران ساده­ و سریع­تر خواهد نمود.
اصالت/ارزش افزوده علمی: مدل ارایه شده یک رویکرد کاربردی است که به صورت عملی در یک سازمان واقعی اجرایی شده است و این امکان برای سایر سازمان­‌ها نیز وجود دارد که با تغییر برخی شاخص‌­ها متناسب با فعالیت آن سازمان به ارزیابی کارکنان خود بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hierarchical fuzzy inference system for staff performance evaluation: case study

نویسندگان [English]

  • Vahid Yadollahnejad
  • Jafar Gheidar-Kheljani
  • karim Atashgar

Department of Industrial Engineering, Faculty of Management and Industries, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Evaluating the performance of employees is one of the most critical requirements for senior managers in organizations. One of the challenges in this regard is the assessment of the performance of staff personnel. Due to the nature of their activities, defining quantitative indicators alone cannot provide an acceptable evaluation. Therefore, this research focuses on presenting an applied fuzzy model for the evaluation of staff personnel.
Methodology: This study involves developing a hierarchical fuzzy performance evaluation system composed of both qualitative and quantitative indicators simultaneously. The indicators consist of 7 quantitative and 5 qualitative ones, identified and fuzzified with the input of 11 senior managers of the organization. Considering all indicators simultaneously in a system would require a very large number of fuzzy rules. Therefore, a step-by-step model with continuous and hierarchical fuzzy systems is used in this article, significantly reducing the number of rules. Finally, the developed model is implemented in Simulink, a Matlab tool, using the Mamdani method.
Findings: The results of the `evaluation of the developed model closely matched expectations with good accuracy, providing a suitable basis for employee assessments. The advantages of this model include its relatively good accuracy compared to traditional models, higher employee satisfaction, and reducing subjective assessments resulting from bias, relationships, etc. It also enables faster and simpler evaluations for supervisors and managers.
Originality/Value:  The presented model is a practical approach that has been implemented in a real organization. It offers the possibility for other organizations to conduct employee evaluations by adjusting some indicators according to their activities, thereby adding value to the scientific field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy
  • Fuzzy inference system
  • Fuzzy hierarchy
  • Performance evaluation
  • Staff performance evaluation
  • Service-oriented organizations
  • Headquarters staff
[1]     Rezaee Kelidbari, H. (2019). Presentation of the human resource performance assessment model using fuzzy inference system (FIS). Journal of operational research in its applications (applied mathematics)-Lahijan azad university, 15(4), 79–95.
[2]     Chompukum, P. (2012). Performance management effectiveness in Thai banking industry: a look from performers and a role of interactional justice. Journal of international business and cultural studies, 6, 1. https://www.aabri.com/manuscripts/111040.pdf
[3]     Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of management, 31(6), 874–900.
[4]     Bekele, A. Z., Shigutu, A. D., & Tensay, A. T. (2014). The effect of employees’ perception of performance appraisal on their work outcomes. International journal of management and commerce innovations, 2(1), 136–173.
[5]     Naeem, M., Jamal, W., & Riaz, M. K. (2017). The relationship of employees’ performance appraisal satisfaction with employees’ outcomes: Evidence from higher educational institutes. FWU journal of social sciences, 11(2), 71–81.
[6]     Zhao, C., Xue, Y., & Niu, T. (2021). Enterprise human resource management index based on fuzzy system. Journal of intelligent & fuzzy systems, 40(2), 3137–3146.
[7]     Ferris, G. R., Munyon, T. P., Basik, K., & Buckley, M. R. (2008). The performance evaluation context: Social, emotional, cognitive, political, and relationship components. Human resource management review, 18(3), 146–163.
[8]     Golec, A., & Kahya, E. (2007). A fuzzy model for competency-based employee evaluation and selection. Computers & industrial engineering, 52(1), 143–161.
[9]     Zulfikar, W. B., Jumadi, Prasetyo, P. K., & Ramdhani, M. A. (2018). Implementation of mamdani fuzzy method in employee promotion system. IOP conference series: materials science and engineering (Vol. 288, p. 012147). IOP Publishing.
[10]   Yuen, K. K. F., & Lau, H. C. W. (2006). A distributed fuzzy qualitative evaluation system. 2006 IEEE/WIC/ACM international conference on intelligent agent technology (pp. 560-563). IEEE.
[11]   Vasanti, G. (2017). Teacher’s performance appraisal system using fuzzy logic-A case study. International journal on recent and innovation trends in computing and communication, 5(7), 273–278.
[12]   de Oliveira Góes, A. S., & Limão, R. C. (2017). Fuzzy System for human resource performance evaluation. 2017 international conference on computational science and computational intelligence (CSCI) (pp. 315-321). IEEE.
[13]   Movahed, M. H. Y., Sharifi, E., & Nazembokaei, M. (2018). Evaluating the performance of IT units in the industry with the combined approach of Fuzzy Hierarchy Analysis (FAHP) and Balanced Scorecard (BSC). Farda management scientific research journal, 55(17). (In Persian). https://rimag.ricest.ac.ir/ar/Article/25437
[14]   Westlund, S. G., & Hannon, J. C. (2008). Retaining talent: Assessing job satisfaction facets most significantly related to software developer turnover intentions. Journal of information technology management, 19(4), 1–15.
[15]   Tseng, T. Y., & Luo, Q. (2021). Company employee quality evaluation model based on BP neural network. Journal of intelligent & fuzzy systems, 40(4), 5883–5892.
[16]   Dhir, K., & Chhabra, A. (2019). Automated employee evaluation using fuzzy and neural network synergism through IoT assistance. Personal and ubiquitous computing, 23, 43–52.
[17]   Hall, T., Jagielska, D., & Baddoo, N. (2007). Motivating developer performance to improve project outcomes in a high maturity organization. Software quality journal, 15, 365–381.
[18]   Hall, T., Sharp, H., Beecham, S., Baddoo, N., & Robinson, H. (2008). What do we know about developer motivation? IEEE software, 25(4), 92–94.
[19]   Rasch, R. H., & Tosi, H. L. (1992). Factors affecting software developers’ performance: An integrated approach. MIS quarterly, 16(3), 395–413.
[20]   Baddoo, N., Hall, T., & Jagielska, D. (2006). Software developer motivation in a high maturity company: a case study. Software process: improvement and practice, 11(3), 219–228.
[21]   Zimmermann, H. J. (2011). Fuzzy set theory—and its applications. Springer Science & Business Media.