نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، مدیریت پروژه، دانشگاه زند، شیراز، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

هدف: انتخاب بهترین پیمانکار به روش AHP و VIKOR مطالعه موردی یک پروژه اجرایی در صنعت  لبنیات.
روش‌شناسی: انتخاب پیمانکار مناسب نقش مهمی در موفقیت و یا شکست یک پروژه بازی می‌نماید. تخصصی شدن فعالیت‌های بخش‌های گوناگون صنعت از شاخص‌های بازار کسب‌و‌کار کنونی است و برونسپاری بخشی از فعالیت‌های موردنظر سازمان به عنوان یک پروژه و انتخاب پیمانکار، یکی از دغدغه‌های مدیران جهت رقابت در بازار کسب‌و‌کار هست، چون‌که ارزیابی پیمانکاران بر اساس معیارهای تعریف شده و درنهایت انتخاب پیمانکار واجد شرایط سبب حذف پیمانکاران ناکارآمد از فرآیند مناقصه خواهد شد. عدم انتخاب پیمانکار اصلح، درنهایت سبب از بین رفتن منابع سازمان خواهد شد.در تکمیل هر پروژه رضایت‌مندی کامل کارفرما امری مهم و حیاتی است، به طوری که بتوان در اجرای پروژه مطابق با برنامه زمان‌بندی، با مناسب‌ترین هزینه و ارایه معتبرترین پروپوزال پیمانکار به حداکثر رضایت‌مندی در پروژه رسید. هدف از انجام این پژوهش انتخاب بهترین پیمانکار در یکی از پروژه‌های شرکت‌های لبنیاتی استان فارس می باشد که پس از برگزاری مناقصه و تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان پروژه با استفاده از روش AHP و VIKOR وزن‌دهی و رتبه‌بندی پیمانکاران انجام گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها بیان می‌کند که پیمانکار C رتبه اول، پیمانکار B رتبه دوم و پیمانکار A رتبه سوم را دریافت کرده‌اند و در نهایت پیمانکار رتبه اول جهت شروع و اجرای فعالیت‌های اجرایی مورد تایید افراد حاضر در پروژه قرار گرفت.
اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر در راستای  انتخاب بهترین پیمانکار به روش AHP و VIKOR مطالعه موردی یک پروژه اجرایی در صنعت  لبنیات می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Selection of the best contractor by AHP and VIKOR method, a case study of an executive project in the dairy industry

نویسندگان [English]

  • Sare Shakerian Hagigi 1
  • Zahra Nezhad Heydari 1
  • masoomeh raeiszadeh 2
  • Mahmood Qayumi 1

1 Department of Industrial Engineering, Project Management, Zand University, Shiraz, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technical and Engineering , Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Selection of the best contractor by AHP and VIKOR method, a case study of an executive project in the dairy industry.
Methodology: Choosing the right contractor plays an important role in the success or failure of a project. The specialization of the activities of various sectors of the industry is one of the indicators of the current business market, and the outsourcing of a part of the desired activities of the organization as a project and the selection of a contractor is one of the concerns of managers to compete in the business market, because the evaluation of contractors based on Defined criteria and ultimately the selection of qualified contractors will eliminate inefficient contractors from the bidding process. Failure to choose the right contractor will eventually lead to the loss of the organization's resources. In the completion of any project, complete satisfaction of the employer is important and vital, so that the project can be implemented according to the schedule, with the most appropriate cost and the most valid proposal. The contractor reached maximum satisfaction in the project. The purpose of this research is to select the best contractor in one of the projects of dairy companies in Fars province, after holding a tender and completing a questionnaire by project experts, using AHP and VIKOR methods, the contractors were weighted and ranked.
Findings: The findings state that contractor C received the first rank, contractor B the second rank and contractor A the third rank, and finally the first rank contractor was approved by the people present in the project to start and implement executive activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project
  • Contractor
  • Rating
  • AHP
  • VIKOR
[1]     Jafari Eskandari, M., & Emadi, F. (2018). Investigating the approach of value engineering in industries [presentation]. National conference of new and creative ideas in management, accounting, legal and social studies. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/898407/fa
[2]     Memarzadeh, Gh, Farhadi Mohali, A., & Sarfarazi, M. (2010). Integrated approach in the lean principles of value engineering in value creation. Iranian journal of public policy in management, 1(3), 25–58. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/199027/en
[3]     Dehghan, M., Noori, S., & Ibn al-Rasoul, S. A. (2009). Designing a cost management model in construction projects [presentation]. The first international executive management conference, Tehran, Iran, Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/68296/
[4]     Khandardi, M. (2012). Project management based on the PMBOK standard. Golestan symbol quarterly. (In Persian). magiran.com/p1024367
[5]     Zare Mehrjardi, Y., Momeni, H., & Barghi, S. (2010). The model of evaluation and selection of contractors in petrochemical projects; decision making techniques approach-Barda technique. Journal of explorations of business management, 2(3), 32–59. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/197119/fa
[6]     Marathi, S., & Nili Ahmadabadi, M. (2015). Criteria for awarding contracts to water and sewage company project contractors [presentation]. International conference on management and economics in the 21st century, Tehran, Iran, Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/508661/
[7]     Watan Fada Kahriz, M. R., Emami Gheshlagh, M. (2022). Challenges, ambiguities and conciseness of Auction, Tender. Scientific quarterly journal of islamic economics and banking, 11(40), 317–366. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/1040699/en
[8]     Tanaka, M. (2014). Municipal solid waste management in Japan. Environmental science and engineering, 157–171. DOI:10.1007/978-981-4451-73-4_9
[9]     N‌a‌j‌i‌a‌z‌a‌r‌p‌o‌u‌r, S., & Teimouri, E. (2018). Supply chain management and utilization of promthee. Sharif journal of industrial engineering & management, 34.1(1.1), 29–37. (In Persian). https://sjie.journals.sharif.edu/article_5545.html
[10]   Hajian, M. M., & Mohammadi, M. H. (2022). Managing risks of capital applicant in ‎holding tenders of oil and gas upstream ‎development contracts within the adverse ‎selection model (case study of selection of ‎exploration and production companies)‎. Journal of researches energy law studies, 8(1), 43–65. (In Persian). https://jrels.ut.ac.ir/article_88574.html?lang=en
[11]   Ghazanfari, M., & Tahri al-Njarqi, A. (2019). Examining the organizational culture in the outsourcing of organizational IT projects to human resources; risks and benefits. Journal of cultural management, 12(45), 37–46. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/1002326/fa
[12]   Holt, G. D. (1998). Which contractor selection methodology? International journal of project management, 16(3), 153–164. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(97)00035-5
[13]   Gholipour, R., Jandaghi, G., & Rajaei, R. (2014). Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP. Iranian journal of management studies, 7(1), 151-173.
[14]   Heidary, A., & Heidary, M. (2008). Selection of contractors using ahp method [presentation]. National conference on value engineering in the construction industry, Tehran, Iran, Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/50903/
[15]   Kannan, D., Khodaverdi, R., Olfat, L., Jafarian, A., & Diabat, A. (2013). Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multi-objective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain. Journal of cleaner production47, 355-367. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.010
[16]   Shaw, K., Shankar, R., Yadav, S. S., & Thakur, L. S. (2012). Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-objective linear programming for developing low carbon supply chain. Expert systems with applications, 39(9), 8182–8192. DOI:10.1016/j.eswa.2012.01.149
[17]   Chen, Y. J. (2011). Structured methodology for supplier selection and evaluation in a supply chain. Information sciences, 181(9), 1651–1670. DOI:10.1016/j.ins.2010.07.026
[18]   Harris, F., McCaffer, R., Baldwin, A., & Edum-Fotwe, F. (2021). Modern construction management. John Wiley & Sons.
[19]   Qara Daghi, Gh., & Omidvari, M. (2018). Presenting the contractor selection model using GDEMATEL-ANP combined method and gray relationship analysis with safety approach (case study in oil industry). Iranian work health magazine, 15(1), 1–16. (In Persian). https://elmnet.ir/doc/1894792-55146
[20]   Abbas Niya, R., Afshar, A., & Ashthardian, E. (2015). A new way to assess the pre-qualification of contractors. International journal of industrial engineering and production management (Persian) (international journal of engineering sciences), 16(4), 1–10. (In Persian). https://sid.ir/fA/Journal/SearchPaper.aspx?journal=&subject=3&writer=51463&year=1384&PDF=&Filter=
[21]   Soheili, F., Sayedi Taljar, H., Hosaini, M., & Ahmadi, H. (2018). Evaluation and ranking of central libraries of comprehensive and industrial universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. Academic librarianship and information research, 52(3), 13–37. (In Persian). https://jlib.ut.ac.ir/article_70149.html?lang=en