نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف: مدیریت دارایی و بدهی (ALM) به عنوان فرآیندی تعریف می شود که در آن مجموع دارایی‎ها و بدهی‎های یک بانک به طور همزمان به صورت یکپارچه کنترل و مدیریت می شود. در مدیریت ترازنامه کلی، مدیریت دارایی و بدهی شامل برنامه‎ریزی و اجرای استراتژیک و فرآیندهای کنترلی است که بر حجم، ترکیب، سررسید، حساسیت نرخ بهره، کیفیت و نقدینگی دارایی ها و بدهی های بانک تأثیر می گذارد. چنانچه امروزه در مدیریت بانکداری نوین از طریق ترازنامه جهت ارزیابی برنامه‎ریزی استراتژیک، پیش‎بینی درآمدها، عایدات و مدل‎سازی نیاز به تکنیک‎های مدیریت دارایی‎ها و بدهی‎ها است. این تکنیک‎ها، حجم، ‌ترکیب، ‌سررسید و نرخ حساسیت دارایی‎ها و بدهی‎ها را برای دستیابی نسبت ریسک به بازده از قبل تعیین شده،‌ مورد هدف قرار می‎دهند. در واقع هدف مدیریت دارایی و بدهی،‌ تقویت کیفیت و کمیت دارایی‎ها را با در نظر گرفتن ریسک آنها جهت مدیریت آینده و مدیریت ریسک و نه حذف آن نیز است.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش با مروری بر مبنانی نظری دیرش به کاربرد آن در مدیریت دارایی و بدهی پرداخته شده است.

یافته‎ها: نتایج نشان می‎دهد که کاربرد روش دیرش در دقت سنجش دوره سررسید دارایی‎ها و بدهی‎ها منجربه افزایش دقت استفاده کنندگان در تحلیل تاثیرات ریسک نرخ بهره در سیستم بانکی خواهند داشت.

اصالت/ارزش افزوده علمی: معیار دیرش می‎تواند کمک شایانی به مدیریت دارایی‎ها و بدهی‎ و همچنین مدیریت ریسک نرخ بهره در سیستم بانکداری کشورمان نماید و همچنین می‎توان با توجه به اهمیت مدیریت این بخش، به نقش آن را در عملکرد بانک‎ها پی برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analytical Approach to Asset and Liability Management through the Duration Measure and its effect on Banks' Performance

نویسندگان [English]

  • meysam kaviani 1
  • Seyed Fakhreddin Fakhrhosseini 2

1 Assistant Professor, Department of Finance, Faculty of Management and Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Department of Accounting and Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

Purpose: Asset and liability management (ALM) is defined as a process in which the total assets and liabilities of a bank are simultaneously controlled and managed in an integrated manner. In general balance sheet management, asset and liability management includes strategic planning and implementation and control processes that affect the volume, composition, maturity, interest rate sensitivity, quality, and liquidity of the bank's assets and liabilities. Today, in the management of modern banking through the balance sheet, to evaluate strategic planning, revenue forecast, income and modeling, asset and liability management techniques are needed. These techniques target the volume, composition, maturity, and sensitivity rate of assets and liabilities to achieve a predetermined risk-to-return ratio. The goal of asset and debt management is to strengthen the quality and quantity of assets by considering their risk for future management and risk management and not to eliminate it.

Methodology:In this research, its application in asset and debt management has been discussed with a review of its theoretical foundations.

Findings: The results show that the application of Duration's method in measuring the accuracy of the maturity period of assets and liabilities will increase the accuracy of users in analyzing the effects of interest rate risk in the banking system

Originality/Value: The Duration criterion can greatly help asset and debt management as well as interest rate risk management in the banking system of our country, and considering the importance of managing this sector, it can also be considered for its role in He realized the performance of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duration
  • Asset
  • Debt
  • Performance
  • Bank