نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: صنعت ساختمان سازی یکی از مهمترین صنایعی است که باید به طور تخصصی به آن پرداخته شود و هر کشوری باید تلاش کند تا بهترین شرایط را برای این صنعت فراهم نماید. پروانه ساختمان سند و نوشته‌ای است که با تقاضای مالک ساختمان برای شروع عملیات ساخت وساز، توسط شهرداری صادر شده و ازمهمترین منابع درآمد شهرداری‌ها می‌باشد . هدف این مطالعه ارزیابی کارایی شهرداری‌های استان‌های کشوردرصدور پروانه‌های احداث ساختمان براساس وضعیت زمین با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش انجام شده از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد. از مدل BCC خروجی محوربا فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای ارزیابی کارایی نسبی شهرداری‌های 31 استان کشور برای شش ماه نخست سال 1399استفاده شده است. درنهایت برای رتبه‌بندی واحدهای کارا از مدل اندرسون-پترسون استفاده شده است. نهاده‌های پژوهش شامل مساحت زمین‌های بایر، باغ یا مزرعه، ساختمان‌های تخریبی و ستاده‌ها شامل مساحت زمین و تعداد پروانه‌های صادر شده در شهرداری‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزارGAMS صورت گرفته است.

یافته‎ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد بین شهرداری‌های 31 استان کشور 19 واحد دارای کارایی یک و بیشترین صدورپروانه ساختمان باتوجه به نهاده‌های درنظرگرفته شده پژوهش رادارند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: اصلی‌ترین هدف اخذ مجوز ساخت اطمینان از ساخت و ساز قانونی و رعایت اصول شهرسازی مطابق با آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح جامع شهری است. صدور مجوز ساختمان باعث جلوگیری از ساخت وساز غیر قانونی و افزایش درآمد شهرداری‌ها شده که این درآمدها صرف پروژه‌های توسعه شهری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate the performance of the country's municipalities in the amount of building permits issue rate according to the condition of the land

نویسندگان [English]

  • vajiheh torkian
  • Mohammad Ali Zarghami
  • Mehrzad Navabakhsh

Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The construction industry is one of the most important industries that must be addressed professionally, and every country must strive to provide the best equipment and conditions for this industry. The purpose of this study is to evaluate the efficiency of provincial municipalities in issuing building permits based on land condition using data envelopment analysis.

Methodology: The output-oriented BCC model with the assumption of variable return to scale has been used to evaluate the relative efficiency of municipalities of 31 provinces of the country for the first six months of 1399.

Findings: The results of the present study show that among the municipalities of 31 provinces of the country, 19 units have efficiency number one.

Originality/Value: The issuance of building permits has prevented illegal construction and increased municipal revenues, which are spent on urban development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • building permit
  • land
  • data envelopment analysis
  • Anderson-Peterson method