نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: صنعت ساختمان‌سازی یکی از مهم‌ترین صنایعی است که باید به‌طور تخصصی به آن پرداخته شود و هر کشوری باید تلاش کند تا بهترین شرایط را برای این صنعت فراهم نماید. پروانه ساختمان سند و نوشته‌ای است که با تقاضای مالک ساختمان برای شروع عملیات ساخت‌وساز، توسط شهرداری صادرشده و از مهم‌ترین منابع درآمد شهرداری‌ها می‌باشد. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی شهرداری‌های استان‌های کشور در صدور پروانه‌های احداث ساختمان بر اساس وضعیت زمین با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش انجام‌شده از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای می‌باشد. از مدل BCC خروجی محور با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای ارزیابی کارایی نسبی شهرداری‌های 31 استان کشور برای شش ماه نخست سال 1399 استفاده شده است. درنهایت برای رتبه‌بندی واحدهای کارا از مدل اندرسون-پترسون استفاده شده است. نهاده‌های پژوهش شامل مساحت زمین‌های بایر، باغ یا مزرعه، ساختمان‌های تخریبی  و ستاده‌ها شامل مساحت زمین و تعداد پروانه‌های صادرشده در شهرداری‌ها می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزارGAMS  صورت گرفته است.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد بین شهرداری‌های 31 استان کشور 19 واحد دارای کارایی یک و بیشترین صدور پروانه ساختمان با توجه به نهاده‌های درنظرگرفته شده پژوهش را دارند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: اصلی‌ترین هدف اخذ مجوز ساخت اطمینان از ساخت‌وساز قانونی و رعایت اصول شهرسازی مطابق با آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح جامع شهری است. صدور مجوز ساختمان باعث جلوگیری از ساخت‌وساز غیرقانونی و افزایش درآمد شهرداری‌ها شده که این درآمدها صرف  پروژه‌های توسعه شهری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluate the Performance of the Country's Municipalities in the Amount of Building Permits Issue Rate According to the Condition of the Land

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Torkian
  • Mohammad Ali Zarghami
  • Mehrzad Navabakhsh

Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The construction industry is one of the most important industries that must be addressed professionally, and every country must strive to provide the best equipment and conditions for this industry. The purpose of this study is to evaluate the efficiency of provincial municipalities in issuing building permits based on land condition using data envelopment analysis.
Methodology: The output-oriented BCC model with the assumption of variable return to scale has been used to evaluate the relative efficiency of municipalities of 31 provinces of the country for the first six months of 1399.
Findings: The results of the present study show that among the municipalities of 31 provinces of the country, 19 units have efficiency number one.
Originality/Value: The issuance of building permits has prevented illegal construction and increased municipal revenues, which are spent on urban development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • Building permit
  • Land
  • Data envelopment analysis
  • Anderson-Peterson method
Andersen, P., & Petersen, N. C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management science39(10), 1261-1264.
Askari, M., & Baghdadi, A. (2017). Evaluating the relative efficiency of Mehr housing plan in selected cities of Tehran Province. Journal of economic research and policies, 24(80), 142-119. (In Persian). https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=546721
Azizi, M. M. (2015). Density in urban planning, principles and criteria for determining urban density. University of Tehran Press. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11143617/
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science30(9), 1078-1092.
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444.
Charnes, A., Cooper, W. W., Golany, B., Seiford, L., & Stutz, J. (1985). Foundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical production functions. Journal of econometrics30(1-2), 91-107.
Chavoshi, S. F., Mahmoudzad, M., & Gholam Abri, A. (2019). Evaluating the efficiency of E-Commerce in Iran's provinces with a coverage of data approach. Quarterly journal of economic research and policy27(89), 233-286.
Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2000). Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software. Kluwer academic publishers.
Darvish Motevalli, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Shoja, N., & Gholamabri, A. (2019). A new model for calculating the efficiency of existing cement companies with a network structure (an application of data envelopment analysis). Financial engineering and portfolio management, 10(38), 65-93. (In Persian). http://fej.iauctb.ac.ir/article_664732_1132874.html?lang=en
Eskelinen, J. (2017). Comparison of variable selection techniques for data envelopment analysis in a retail bank. European journal of operational research259(2), 778-788.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the royal statistical society: series A (general)120(3), 253-281.
Ghaedan, A., & Daghilzade, Y. (2020). Assessing the sustainability of revenues and expenditures of Shahinshahr Municipality. Spatial locational researches, 4(2), 62-84. (In Persian). https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=818063
Hashemi Feyzabadi, S. M. (2020). The nature of the effects of modernization in the municipal system. Journal of new research approaches in management and accounting, 25, 91-99. (In Persian). http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/316/279
Indrajit, A., Jaya, V. E., Van Loenen, B., Lemmen, Ch., Van Oosterom, P., Ploeger, H., & Theodore, R. (2020, March). The role of the revised land administration domain model and spatial data infrastructure in improving ease of doing business in Indonesia. Proceeding of the 2020 World Bank conference on land and poverty. Washington DC. http://www.gdmc.nl/publications/2020/03-08-Indrajit-980.pdf
Juan, Y. K. (2009). A hybrid approach using data envelopment analysis and case-based reasoning for housing refurbishment contractors selection and performance improvement. Expert systems with applications36(3), 5702-5710.
Kalatjari, V., & Talebpour, M. (2018). A h‌y‌b‌r‌i‌d m‌e‌t‌a-h‌e‌u‌r‌i‌s‌t‌i‌c a‌l‌g‌o‌r‌i‌t‌h‌m f‌o‌r o‌p‌t‌i‌m‌u‌m d‌e‌s‌i‌g‌n s‌k‌e‌l‌e‌t‌a‌l s‌t‌r‌u‌c‌t‌u‌r‌e‌s. Sharif journal of civil engineering, 34.2(2.2), 45-57. (In Persian). DOI: 10.24200/j30.2018.1369
Konarizadeh, I., & Andrewage, L. (2019). The impact of efficiency and productivity on the performance of municipalities. Quarterly journal of accounting and management, 2(20), 57-65. (In Persian). http://www.jamv.ir/article_105282_fb65bf2d0051cc799461ff9b7af7710c.pdf
Lamichhane, H. R., & Tamang, G. (2019). Efficiency assessment of municipal solid waste management in Nepal. International journal of progressive sciences and technologies (IJPSAT)14(2), 157-166.
Mahmoudi Khoshrou, O., & Ghasemi, A. (2011). Evaluation of the efficiency of municipalities in Kurdistan province using data envelopment analysis (DEA). Quarterly journal of industrial management, 5(13), 103-119. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=134753
Mahmoudi, M., Zomorodian, Gh. R., & Aghaei, M. (2011). Study of factors related to sustainable revenues of Tehran Municipality and their prioritization.  Journal of urban management, 9, 259-275. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=165481
Maleki, S., & Monfared, S. (2015). Analysis and ranking of Municipalities tasks in Iran with using TOPSIS model. Urban management studies, 7(21), 94-106. (In Persian). https://ums.srbiau.ac.ir/article_9156.html?lang=en
Manafzadeh, H., & Toofan, S. (2020). Investigation of the causes of citizens' dissatisfaction with the municipalities study of Osko Municipality. Specialized scientific quarterly of urban design studies and urban researches, 4(13), 15-22. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/450578 
Martin, D. H., Kocher, G., & Sutter, M. (2000). Measuring efficeincy of German football teams by DEA. University of Innsbruck, Australia, 4-5.
 Mehregan, M. (2013). Data envelopment analysis, quantitative models for organizational perfomance evaluation. Academic book publishing. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11205345/
Meshkini, A., Noor Mohammadi, M., Rokneddin Eftekhari, A., & Sarrafi, M. (2015). Model for policy making regarding government intervention in urban land management of Iran (case study: Tehran). MJSP, 19(1), 181-210. (In Persian). http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-10958-fa.html.
Mohammadi, H., & Ramezanpour, M. (2013). Organizing barren and abandoned urban lands in the middle texture (case study: the middle texture of Yazd). The first national conference on geography, urban planning and sustainable development. Tehran, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/266800/
Nemati, M., Roustaei, S., & Teymouri, I. (2020). Comparative study of estimating the daily value of residential and transactional residential properties using artificial neural network (case study: Tabriz Municipality, District 2). Geographical arrangement of space, 37(10), 195-212. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=583861
Pouriafar, R., & Moradipour, M. (2014). Study of the challenges of issuing building permits and selling overcrowding and presenting a model called land value tax (case study of Qom Municipality). The second international conference on challenges and solutions management. Shiraz, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/378285/
Sarai, M. H., & Iraji, S. (2018). Land readjustment method; a solution to Organize of brownfeilds ;case study: the Buick alley of yazd city. JGS, 18(48), 183-199. (In Persian). http://jgs.khu.ac.ir/article-1-2871-fa.html
Shams Pouya, M. K., Tavakoli Nia, J., Sarrafi, M., & Fanni, Z. (2017). An analysis of urban land development programs and policies with emphasis on good land governance approach (case study: Tehran metropolis). Quarterly journal of geographical information, 26(104), 57-76. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/381166
Soko, A., & Zorič, J. (2018). Municipal efficiency and economies of scale in Bosnia and Herzegovina. Lex localis16(4), 715-734.
Yousefi, S., Kakaei, S., & Jahangoshai Rezaee, M. (2017). A hybrid method using fuzzy cognitive map- DEA to study the delays in construction projects. Industrial management studies, 15(45), 177-207. (In Persian). DOI: 10.22054/jims.2017.7615