نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات، شاخصی کلیدی و مبنایی برای سنجش میزان اثربخشی تجهیزات و بررسی اثربخشی سیستم نت می‌باشد. بهبود شاخص OEE به منظور بهبود و ارتقاء سطح مدیریت تجهیزات سازمانی در مدیریت عملیات تولید بسیار حایز اهمیت است. در این پژوهش مدل تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی شاخص اثربخشی کلی تجهیزات ایجاد گردیده است. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر درخصوص کوره‌ کارخانه سیمان مازندران صورت گرفته است. شاخص‌های اثربخشی کلی تجهیزات شامل سه نهاده و یک ستاده محور مدل مذکور را تشکیل داده‌اند. بهبود شاخص OEE به منظور بهبود و ارتقاء سطح مدیریت تجهیزات سازمانی در مدیریت عملیات تولید بسیار حایز اهمیت است. تمرکز بر روی اجزای کلیدی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره‌وری فراگیر، اجرای روش SMED، ادغام دو رویکرد تولید ناب و شش سیگما، بهبود قابلیت فرآیند (PC) به منظور اثربخشی بهتر، توصیه می‌شود.

- -- - - - - - - - - - - - - - -

عنوان مقاله [English]

Index Evaluation of Overall Equipment Effectiveness using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Nazila Adabavazeh 1
  • Mehrzad Navabakhsh 2
  • Atefeh Amindoust 1

1 Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 -

چکیده [English]

The overall equipment effectiveness index is a key indicator and basis used for measuring the effectiveness of equipment and examining the effectiveness of the maintenance system. Improvement of the OEE index is of great importance in production operations management, since it can enhance and upgrade the level of organizational equipment management. In the present study, data envelopment analysis model has been developed to evaluate the overall equipment effectiveness index. The present descriptive-analytical research has been conducted on the kiln of Mazandaran Cement Factory. The overall equipment effectiveness indices, including three inputs and one output, have formed the axis of the model. Improvement of the OEE index is of great importance in production operations management, since it can enhance and upgrade the level of organizational equipment management.In order to achieve better efficiency, it is recommended to focus on the key components of the overall productivity maintenance and productivity system, implement the SMED method, integrate the two approaches of Lean Production and Six Sigma production, and improve the process capability (PC).