مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

سردبیر


فرهاد حسین زاده لطفی استاد گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ریاضی

مدیر علمی و اجرایی


سید احمد عدالت پناه دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

مدیر اجرایی


محسن ایمنی استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

حسابداری، مدیریت مالی

مدیر داخلی


جواد پورقاسم مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

متاورس، شبکه های توزیع شده، داده کاوی

اعضای هیات تحریریه


رضا فرضی پور سائن استاد، دانشکده تجارت، سوهور، عمان

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


ایرج مهدوی استاد، دانشگاه علوم و فنون مازندران

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

اعضای هیات تحریریه


مازیار صلاحی استاد، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا امیرتیموری استاد؛ گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


سید احمد عدالت پناه دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


علی حسین زاده کاشان دانشیار؛ دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


جعفر پورمحمود دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


سید مجتبی سجادی دانشیار; دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


سهند دانشور دانشیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه مدیترانه غربی، قبرس، ترکیه

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


بهروز علی زاده دانشیار; گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


سید هادی ناصری دانشیار; گروه ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ریاضی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


بهزاد آشتیانی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


محسن شفیعی نیک آبادی دانشیار؛ گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

زنجیره تامین، مدیریت تولید

اعضای مشورتی هیات تحریریه


پژمان پیکانی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

تحقیق در عملیات، برنامه ریزی غیر قطعی، مدل سازی مالی، ارزیابی عملکرد، تصمیم گیری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید علیرضا داودی دانشیار؛ گروه ریاضی کاربردی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

تصمیم گیری چند معیاره، تحقیق در عملیات، تحلیل پوششی داده ها

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حامد فرخی اصل دانشجوی دکتری؛ دانشکده بازرگانی شلدون بی لوبار، دانشگاه ویسکانسین میلواکی، ویسکانسین، ایالت متحده آمریکا.

مدیریت زنجیره تامین سبز، مشکل مسیریابی خودرو سبز، الگوریتم‌های فراابتکاری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


عرفان بابایی تیرکلایی استادیار؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایستینیه، استانبول، ترکیه.

مدیریت پسماند، مدیریت زنجیره تامین

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مازیار یزدانی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه نیو ساوت ولز، سیدنی، استرالیا.

زیرساخت ارتجاعی؛ مدیریت بحران؛ مدیریت ساخت و ساز؛ هوش مصنوعی؛ فراگیری ماشین