سردبیر


فرهاد حسین زاده لطفی استاد گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ریاضی