نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

2 مدیر کنترل کیفیت شرکت شهاب باران پردیس فلک، بانه، ایران

3 مدیر تولید شرکت شهاب باران پردیس فلک

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین شاخص‏های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، وزن دهی شاخص ها و بررسی رابطه همبستگی بین شاخص‏ها در خطوط مونتاژ تیغ یک بار مصرف و خلال دندان در شرکت شهاب باران پردیس فلک می‏باشد.

روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نوع تحلیلی و همبستگی است. در مرحله اول این تحقیق جلسات تخصصی با مدیران سازمان درخصوص شاخص های ارزیابی عملکرد برگزار و ابتدا تعداد 17 شاخص مرتبط به ارزیابی عملکرد کارکنان پیشنهاد گردید، در گام بعدی شاخصهای پیشنهادی با خبرگان مطرح و برخی از آنها در همدیگر ادغام گردید و در نهایت تعداد شاخص‏های ارزیابی عملکرد به 12 مورد کاهش پیدا کرد. در مرحله بعد با مقایسات دو به دوی شاخص ها توسط 10 نفر از خبرگان وزن‏ هر کدام از آنها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی تعدیل یافته تعیین گردید. در مراحل بعدی ارزیابی عملکرد کارکنانِ خط تولید با استفاده از شاخص‏های وزن داده شده، در طول سه ماه کاری توسط مدیر تولید انجام شد و در نهایت همبستگی بین شاخص‏های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین برخی شاخص های ارزیابی عملکرد رابطه مثبت معنادار و بین برخی دیگر از آنها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر به دنبال وزن دهی به شاخص های ارزیابی عملکرد با یک روش علمی و مبتنی بر نظر ارزیابی کنندگان است و بدنبال تعیین رابطه بین شاخص های ارزیابی عملکرد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the weight of human resources performance evaluation indicators using modified AHP and investigating the correlation between indicators (case study: Shahab Baran Pardis Falak Company)

نویسندگان [English]

  • mohammad baghbani 1
  • Voreia farrokhikurd 2
  • Najil Haidari 3

1 Assistant Prof, Department of Management, saghez Branch, Islamic Azad University, saghez, Iran

2 Quality control manager of Shahab Baran Fardis Flek, Baneh, Iran

3 Production Manager of Shahab Baran Pardis Falak

چکیده [English]

Purpose: Purpose: The purpose of this research is to determine the indicators for evaluating the performance of human resources, weighting the indicators and investigating the correlation between the indicators in the assembly lines of disposable razors and toothpicks in Shahab Baran Pardis Falak Company.

Methodology: This research is analytical and correlational. In the first stage of this research, specialized meetings were held with the managers of the organization in order to determine performance evaluation indicators, and first, 17 indicators related to employee performance evaluation were proposed, in the next step, the suggested indicators were discussed with experts and some of them were integrated with each other, and finally, the number of indicators Performance evaluations were reduced to 12 items. In the next step, with Pairwise comparisons of Indicators by 10 experts, the weight of each of them was determined by using the modified analytic hierarchy process. In the next stages, the performance of the production line employees was evaluated by the production manager during three working months using the weighted indicators, and finally, the correlation between the performance evaluation indicators of the human force was studied.

Originality/ value: The current research seeks to weight performance evaluation indicators with a scientific method based on the opinion of evaluators and seeks to determine the relationship between performance evaluation indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humane Resource Performance Evaluation
  • Evaluation criteria
  • AHP
  • Correlation