نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها به منظور دستیابی به بهره وری، نیازمند مدیریت اثربخش منابع انسانی هستند. از جهتی مدیریت منابع انسانی، قادر است عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب بقای سازمان‌ها و مزیت رقابتی شود. سیستم کاری با عملکرد بالا یک مجموعه منسجم از اقدامات مرتبط در حوزه مدیریت منابع انسانی است که موجب می‌شود ضمن انتخاب و توسعه نیروهای کاری اثربخش، آنان را حفظ نموده و برانگیزاند. هدف پژوهش بررسی تأثیر سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در بانک آینده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان بانک آینده در تهران که تعداد 1000 نفر را تشکیل می‌دهند. بر اساس فرمول کوکران، در این پژوهش تعداد نمونه را 278 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده‌های اولیه پرسشنامه پنج گزینه‌ای لیکرت بوده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smartpls3.0 استفاده شد. یافته ها نشان داد که با توجه به مقادیر ضریب معناداری Z که بیشتر از 1.96 است، پس در سطح معناداری 0.95 فرضیه‌های پژوهش تأیید می‌شوند. نتایج پژوهش نشان داد که سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی و دوسوتوانی سازمانی تأثیر معناداری دارد، دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد و همچنین سیستم‌های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of high-performance work systems on organizational performance with the mediating role of organizational ambivalence (case study: Ayandeh Bank in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Samira Soltanieh 1
  • Nader Sheikholeslami Kandelousi 2

1 PhD student, Department of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Organizations need effective human resource management in order to achieve productivity and best results. From the perspective of human resources management, it is able to influence the organizational performance and cause the survival of organizations and competitive advantage in a dynamic environment. A high-performance work system is a coherent set of related actions in the field of human resources management, which makes it possible to select and develop effective work forces in order to achieve the goals and objectives of the organization, and to keep and motivate them. The aim of the research is to investigate the effect of high-performance work systems on organizational performance with the mediating role of organizational ambivalence in Aiandeh Bank. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the statistical population of the research is all the employees of Aiandeh Bank in Tehran, who are 1000 people. Based on Cochran's limited formula with 5% error, in this research, the number of samples is 278, which was selected by simple random method. In the current research, field method was used to collect primary data, and the primary data collection tool was a five-choice Likert questionnaire, and library method was used to collect secondary data. Structural equation modeling method and Smartpls3.0 software were used to test the research hypotheses. The findings showed that according to the values of the significance coefficient Z which is more than 1.96, then the research hypotheses are confirmed at the significance level of 0.95. The research results showed that high-performance work systems have a significant effect on organizational performance and organizational ambivalence, organizational ambivalence has a significant effect on organizational performance, and high-performance work systems have a significant effect on organizational performance with a mediating role of organizational ambivalence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High performance work systems, organizational performance, organizational ambivalence, human resource management, Ayandeh Bank &emsp