نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

2 گروه ریاضی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

3 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف: از دیدگاه دانش بازاریابی، جذب مشتریان وفادار کلید موفقیت بلندمدت در کسب‌و‌کار است. بر اساس دیدگاه سیستمی، می‌توان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را نوعی سیستم‌های اقتصادی در نظر گرفت که در آن دانشجویان اصلی‌ترین مشتری این سیستم‌ها هستند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی دانشجویان در رشته‌ مدیریت در یک موسسه آموزش عالی آیندگان می‌پردازد.

روش‌شناسی پژوهش: در این مطالعه، داده‌های موردنیاز از طریق مصاحبه تلفنی با دانش‌آموختگان دوسال اخیر موسسه صورت گرفته است. پس از انجام مصاحبه‌ها، داده‌ها به‌صورت توصیفی تحلیل شده‌اند.

یافته‎ها: نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبه، نارضایتی چشم‌گیر در نحوه تدریس اساتید در بعد آموزش را نشان می‌دهد. هم‌چنین در بعد مدیریتی، تعداد زیادی از دانشجویان از فقدان کلاس‌های هوشمند، سالن غذاخوری نامناسب و عدم تعامل مدیرگروه با دانشجویان در فرآیند پایان‌نامه اظهار نارضایتی کردند. در بعد اداری نیز، رفتار نامناسب و عدم مسئولیت‌پذیری کادر آموزش و اداری و مالی منجر به نارضایتی دانشجویان شده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: بر خلاف قالب پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه که عموما به‌صورت کمی-استنباطی صورت می‌پذیرد، این پژوهش به‌صورت سرشماری و از طریق مصاحبه باز انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Students' Satisfaction and Dissatisfaction with the University (Case Study: Postgraduate Management Students of a Higher Education Institute)

نویسندگان [English]

  • Parisa Moradipour 1
  • S. A. Edalatpanah 2
  • ali sorourkhah 3

1 Department of Management, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran

2 Department of Mathematics, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran

3 Department of Management, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

Purpose: From a marketing perspective, attracting and retaining customers is the key to long-term success in business. From a systemic perspective, higher education institutions can be considered as a type of economic system in which students are the primary customers of these systems. The present research focuses on examining the factors that affect the satisfaction and dissatisfaction of students in the management group at a higher education institution.

Methodology: In this study, the data was collected through telephone interviews with institution graduates over the past two years. After conducting the interviews, the data was analyzed descriptively.

Findings: The results obtained from the interviews indicate significant dissatisfaction with the professors' teaching methods. Additionally, in the managerial aspect, many students expressed dissatisfaction with the lack of smart classrooms, inadequate cafeteria facilities, and the lack of interaction between department heads and students in the thesis process. In the administrative aspect, inappropriate behavior and lack of responsibility among the educational and administrative staff have also led to student dissatisfaction.

Originality/Value: Unlike the format of research conducted in this area, which is generally quantitative and deductive, this research was conducted through a survey and interviews.

Keywords: Customer Satisfaction, Customer Dissatisfaction, Management Department, Higher Education Institute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • Customer Dissatisfaction
  • Management Department
  • Higher Education Institute