نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

هدف: کشورایران به دلیل داشتن تنوع آب و هوایی قادر به تولید انواع قارچ خوراکی می‌باشد که به دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا، امکان کشت در تمامی فصول و ارزش دارویی از اهمیت بالایی برخورداراست. با این وجود پرورش قارچ موجب تولید پسماند می‌گردد که برای انسان و محیط زیست مشکل‌ساز است. هدف پژوهش حاضرارزیابی کارایی متقاطع واحدهای پرورش قارچ صدفی و دکمه‌ای کشوربا استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها و درنظر گرفتن خروجی نامطلوب پسماند می‌باشد. به این ترتیب قابلیت تحلیل کارایی با توجه به میزان پسماند فراهم می‌گردد.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی می‌باشد و برای ارزیابی کارایی سالن‌های پرورش قارچ خوراکی کشور با در نظر گرفتن پسماند کمپوست به عنوان خروجی نامطلوب از روش کارایی متقاطع با فرض بازده متغیر به مقیاس استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل مطالعه حاضر توسط نرم افزارGAMS و برای داده‌های ورودی و خروجی از اطلاعات مرکزآمارایران درسال1399استفاده شده است.
یافته‎‌ها: نتایج تحلیل‌ این پژوهش نشان می‌دهد بین واحدهای پرورش قارچ استان‌های کشور 7 واحد دارای کارایی یک می‌باشند و با توجه به مقدارمتغیرهای در نظر گرفته شده کاهش خروجی‌ نامطلوب موجب افزایش تعداد واحدهای کارا می‌شود.
اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش تحلیلی جامع‌تر در ادامه تحقیقات قبلی و گسترش دامنه آن‌هاست. در مطالعات قبلی خروجی نامطلوب در بحث پرورش قارچ صورت نگرفته است که دراین مطالعه میزان پسماند برای این منظور در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the cross efficiency of oyster and button mushroom cultivation units in the provinces of the country considering the unfavorable output

نویسندگان [English]

 • Vajiheh Torkian
 • Shahrooz Bamdad

Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Due to climate diversity, Iran is able to produce all kinds of edible mushrooms, which, due to the need for low initial investment, the possibility of cultivation in all seasons and medicinal value, are of great importance. However, growing mushrooms produces waste that is problematic for humans and the environment as well. The purpose of the current research is to evaluate the cross efficiency of oyster and button mushroom cultivation units using data envelopment analysis and considering the undesirable residual output. Thus, it provides the ability to analyze efficiency according to the amount of waste.
Methodology: The current research is functional in purpose and the cross efficiency method with the assumption of variable return to scale has been used to evaluate the efficiency of edible mushroom cultivation halls in Iran, considering compost waste as an undesirable output. This research is analyzed by GAMS software and the input and output data is extracted from the Iran Statistics Center in 2020.
Findings: The results of the analysis of the research show that seven units have an efficiency of one among mushroom cultivation units in the provinces of the country and the reduction of undesirable output increases the number of efficient units according to the number of variables considered.
Originality/Value: This research is a more comprehensive analysis in continuation of research and expanding its scope. In the previous studies, there was no adverse outcome in the discussion of mushroom cultivation, and in this study, the waste amount was considered for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Data envelopment analysis
 • Unfavorable output
 • Cross efficiency method
 • Mushroom
 • Carrasco, J., & Preston, G. M. (2020). Growing edible mushrooms: a conversation between bacteria and Environmental microbiology22(3), 858-872.
 • Rizzo, G., Goggi, S., Giampieri, F., & Baroni, L. (2021). A review of mushrooms in human nutrition and health. Trends in food science and technology, 117, 60-73.
 • Yin, H., Yi, W., & Hu, D. (2022). Computer vision and machine learning applied in the mushroom industry: a critical review. Computers and electronics in agriculture198, 107015. https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107015
 • Abhijith, R., Ashok, A., & Rejeesh, C. R. (2018). Sustainable packaging applications from mycelium to substitute polystyrene: a review. Materials today: proceedings5(1), 2139-2145.
 • Rathore, H., Prasad, S., Kapri, M., Tiwari, A., & Sharma, S. (2019). Medicinal importance of mushroom mycelium: mechanisms and applications. Journal of functional foods56, 182-193.
 • Mohammadi Goltapeh, E., & Poor jam, A. (2004). Principles of edible mushrooms culture. Tarbiat Modares University. (In Persian). https://www.ipketab.com/
 • Aditya, B., Jarial, R. S., & Kumud, J. (2022). Evaluation of spawn quality and doses on yield and biological efficiency of blue oyster mushroom. Journal of eco-friendly agriculture, 17(2), 393-398.
 • Thakur, M. P. (2020). Advances in mushroom production: key to food, nutritional and employment security: a review. Indian phytopathology73, 377-395.
 • Mohd Hanafi, F. H., Rezania, S., Mat Taib, S., Md Din, M. F., Yamauchi, M., Sakamoto, M., ... & Ebrahimi, S. S. (2018). Environmentally sustainable applications of agro-based spent mushroom substrate (SMS): an overview. Journal of material cycles and waste management20, 1383-1396.
 • Kleyn, J. G., & Wetzler, T. F. (1981). The microbiology of spent mushroom compost and its dust. Canadian journal of microbiology27(8), 748-753.
 • Kertesz, M. A., & Thai, M. (2018). Compost bacteria and fungi that influence growth and development of Agaricus bisporus and other commercial mushrooms. Applied microbiology and biotechnology102, 1639-1650.
 • Vieira, F. R., & Pecchia, J. A. (2018). An exploration into the bacterial community under different pasteurization conditions during substrate preparation (composting–phase II) for Agaricus bisporus cultivation. Microbial ecology75, 318-330.
 • McGee, C. F., Byrne, H., Irvine, A., & Wilson, J. (2017). Diversity and dynamics of the DNA-and cDNA-derived compost fungal communities throughout the commercial cultivation process for Agaricus bisporus. Mycologia109(3), 475-484.
 • Nadi, A., Hori, H., Sadeghi, Z., & Shaban, M. (2015). Assessing the impact of environmental variables on the efficiency of major edible mushroom producers using a two-step process. International conference on management and economics in the 21st century, Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/508777/
 • Mardani Najafabadi, M., Abdeshahi, A., Yavari, F., & Naghibeiranvand, F. (2021). Determining the efficiency and optimal use of inputs under uncertainty conditions for production of edible mushrooms in Iran. Journal of agricultural economics and development, 35(3), 231-244. (In Persian). https://doi.org/10.22067/jead.2021.69647.1029
 • Ebrahimi, R., & Salehi, M. (2015). Investigation of CO2 emission reduction and improving energy use efficiency of button mushroom production using data envelopment analysis. Journal of cleaner production103, 112-119.
 • Wachira, J. W., Nguluu, S., & Kimatu, J. (2022). Differential growth and productivity of oyster mushroom (Pleurotus pulmonarius) on agro-waste substrates in semi-arid regions of Kenya. International journal of recycling organic waste in agriculture11(3), 375-383. https://doi.org/10.30486/ijrowa.2022.1931154.1252
 • Mayanja, I., & Tipi, T. (2019). A study analysing the technical efficiency of oyster mushroom farms in Kampala metropolitan area, Uganda. Fresenius environmental bulletin28(7), 5667-5674.
 • Au, T. N. H. (2019). Efficiency of sources of irrigation water in oyster mushroom production in Quang Tri province: a comparative analysis. Hue university journal of science: economics and development128(5B), 5-11.
 • Thi Vu, H., Peng, K. C., & Purnamasari, M. (2018). Technical efficiency of edible mushroom production farms in Thai Nguyen province, Vietnam. International journal of scientific & engineering research, 9(7), 264-270.
 • Rasekh Jahromi, E., & Norani Azad, S. (2020). Productivity and efficiency of meadow mushroom cultivation in selected provinces of the country: data envelopment analysis approach. Interntional journal of planning and budgeting, 3(25), 145-166. (In Persian). http://jpbud.ir/article-1-1962-fa.html
 • Reyhani Farashah, H., Tabatabaeifar, S. A., Rajabipour, A., & Sefeedpari, P. (2013). Energy efficiency analysis of white button mushroom producers in Alburz province of Iran: a data envelopment analysis approach. Open journal of energy efficiency, 2(2), 65-74.
 • Mehregan, M. (2013). Data envelopment analysis, quantitative models for organizational perfomance evaluation. Academic Book Publication. (In Persian). https://www.agahbookshop.com/
 • Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2007). Data envelopment analysis: a comprehensive text with models, applications, references and DEA-solver software(Vol. 2, p. 489). New York: Springer.
 • Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444.
 • Martin, D. H., Kocher, G., & Sutter, M. (2004). Measuring efficiency of German football teams by DEA. Central European journal of operations research, 12(3), 251-268.
 • Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science30(9), 1078-1092.
 • Doyle, J., & Green, R. (1994). Efficiency and cross-efficiency in DEA: derivations, meanings and uses. Journal of the operational research society45, 567-578.
 • Shao, X., & Wang, M. (2022). Two-stage cross-efficiency evaluation based on prospect theory. Journal of the operational research society73(7), 1620-1632.
 • Fan, J., Liu, J., & Wu, M. (2019). Improvement of cross-efficiency based on prospect theory. Journal of intelligent and fuzzy systems37(3), 4391-4404.
 • Färe, R., Grosskopf, S., Lovell, C. A. K., & Pasurka, C. (1989). Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable: a nonparametric approach. The review of economics and statistics, 71(1), 90-98.
 • Liu, W., Zhou, Z., Ma, C., Liu, D., & Shen, W. (2015). Two-stage DEA models with undesirable input-intermediate-outputs. Omega56, 74-87.
 • Seiford, L. M., & Zhu, J. (2002). Modeling undesirable factors in efficiency evaluation. European journal of operational research142(1), 16-20.
 • Chambers, R. G., Chung, Y., Fare, R., (1996). Benefit and distance function. Journal of economic theory, 70(2), 407-419.
 • Singh, P., Langowski, H. C., Wani, A. A., & Saengerlaub, S. (2010). Recent advances in extending the shelf life of fresh Agaricus mushrooms: a review. Journal of the science of food and agriculture90(9), 1393-1402.
 • Akram, K., & Kwon, J. H. (2010). Food irradiation for mushrooms: a review. Journal of the Korean society for applied biological chemistry53, 257-265.
 • Elaine, M., & Nair, N. G. (2009). Makes money by growing mushrooms. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). https://www.fao.org/publications/card/en/c/4927403a-31bf-5736-9b89-d4c2e1d69c72
 • Sande, D., de Oliveira, G. P., e Moura, M. A. F., de Almeida Martins, B., Lima, M. T. N. S., & Takahashi, J. A. (2019). Edible mushrooms as a ubiquitous source of essential fatty acids. Food research international125, 108524. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108524
 • Haimid, M. T., Rahim, H., & Dardak, R. A. (2013). Understanding the mushroom industry and its marketing strategies for fresh produce in Malaysia. Economic and technology management review, 8, 27-37.
 • Melanouri, E. M., Dedousi, M., & Diamantopoulou, P. (2022). Cultivating Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii mushroom strains on agro-industrial residues in solid-state fermentation. Part I: screening for growth, endoglucanase, laccase and biomass production in the colonization phase. Carbon resources conversion5(1), 61-70.
 • Talebian Masoudi, A. (2019). A review of the results of research on the use of Agaricus bisporus mushroom spent compost in animals feeding. Applied animal science research journal8(31), 11-20.
 • Ngai, P. H., & Ng, T. B. (2003). Lentin, a novel and potent antifungal protein from shitake mushroom with inhibitory effects on activity of human immunodeficiency virus-1 reverse transcriptase and proliferation of leukemia cells. Life sciences73(26), 3363-3374.
 • Sánchez, C. (2010). Cultivation of Pleurotus ostreatus and other edible mushrooms. Applied microbiology and biotechnology85, 1321-1337.
 • Gaitan-Hernandez, R., Esquedda M., Gutierrez, A., & Beltran-Garcia, M. (2011). Quantitative changes in the biochimical compostitation of lignocellulosic residues during the vegetetive growth of lentinula edodes. Brazilian journal of microbiology, 42(1), 30-40. DOI: 1590/S1517-83822011000100004
 • Keypour, S., Riahi, H., Moradali, M. F., & Rafati, H. (2008). Investigation of the antibacterial activity of a chloroform extract of Ling Zhi or Reishi medicinal mushroom, Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae), from Iran. International journal of medicinal mushrooms10(4), 345-349.
 • Khandakar, J., Yesmin, S., Sarker, N. C., & Amin, S. M. R. (2008). Effect of media on mycelial growth of edible mushrooms. Bangladesh journal of mushroom,2(1), 53-56.
 • Bonatti, M., Karnopp, P., Soares, H. M. & Furlan, S. A. (2004). Evaluation of Pleurotus ostreatus and Pleurotus sajor caju nutritional characteristics when cultivated in different lignocellulosic wastes. Food chemistry, 88(3), 425-428.
 • Utami, C. P., & Susilawati, P. R. (2017). Rice straw addition as sawdust substitution in oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) planted media. AIP conference proceedings(Vol. 1868, No. 1, p. 090002). AIP Publishing LLC.
 • Das, N., & Mukherjee, M. (2007). Cultivation of Pleurotus ostreatus on weed plants. Bioresource technology98(14), 2723-2726.
 • Olfati, J. A., & Peyvast, G. H. (2008). Lawn clippings for cultivation of oyster mushroom. International journal of vegetable science14(2), 98-103.
 • Buruleanu, L. C., Radulescu, C., Georgescu, A. A., Danet, F. A., Olteanu, R. L., Nicolescu, C. M., & Dulama, I. D. (2018). Statistical characterization of the phytochemical characteristics of edible mushroom extracts. Analytical letters51(7), 1039-1059.