نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد واکسیناسیون در کشورهای آسیایی جهت مدیریت بیماری کووید-19 در دو حوزه کنترل سرایت بیماری و مهار موارد فوت (کنترل نرخ مرگ‌و‌میر) با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها در دو فاز انجام گردیده است.
روش‌شناسی پژوهش: در فاز نخست مقادیر کارایی بر اساس جمعیت کشورها و تعداد افرادی که به‌طور کامل واکسینه شده‌اند محاسبه شده است تا مبنایی برای تجزیه‌و‌تحلیل با توجه به کنترل سرایت (نرخ ابتلا) به بیماری ایجاد گردد. در فاز دوم، ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن تعداد کل موارد ابتلای تایید‌ شده، مهار موارد فوت مبتلایان به این بیماری برای ارزیابی کارایی واکسیناسیون در کشورهای آسیایی انجام گردیده است.
یافته‌ها: کشورها با استفاده از نمودار منطقه‌ای در چهار گروه طبقه‌بندی و برای هر گروه پیشنهاد‌ها و تحلیل‌هایی ارایه شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده عملکرد واکسیناسیون انجام‌شده در زمینه کنترل سرایت بیماری و مهار موارد فوت است. با مشخص شدن وضعیت کارایی، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی کشورهای کارا می‌تواند الگوهای مناسبی برای سایر کشورها در راستای حرکت به سمت کارایی مناسب و بهبود وضعیت پاندمی باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: رویکرد بیان‌شده در این مقاله ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ارزیابی ﮐﺎراﯾﯽ واکسیناسیون در بحران‌های همه‌گیری در آﯾﻨﺪه را ارایه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of vaccination against Covid-19 in controlling the contagion and death rate in Asian countries using data envelopment analysis

نویسندگان [English]

 • Maya Jamshidi
 • Hadi Shirouyehzad

Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This paper aimed to evaluate the performance of vaccination in Asian countries for managing Covid-19 isease in two areas: control of disease transmission and prevention of deaths (control of death rate) using a two-step Data Envelopment Analysis (DEA).
Methodology: In the first phase, efficiency values are calculated based on the country's population and the number of people who have been fully vaccinated to provide a basis for analysis concerning transmission control (contagion rate). In the second phase of performance evaluation, considering the total number of confirmed infection cases, preventing deaths of people suffering from this disease has been done to evaluate the effectiveness of vaccination in Asian countries.
Findings: The countries are classified into four categories using area charts, and for each category, some suggestions and analyses are presented. The results of this study indicate the vaccination performance in the field of contagion control and death prevention. Once the efficiency situation is determined, the policies and executive actions of efficient countries can be appropriate models for other countries to move towards proper efficiency and improve the situation of the pandemic.
Originality/Value: The approach presented in this paper is to provide insight to measure the effectiveness of vaccination in future pandemic crises.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Covid-19
 • Vaccination
 • Performance evaluation
 • Data envelopment analysis
 • Al-Jighefee, H. T., Najjar, H., Ahmed, M. N., Qush, A., Awwad, S., & Kamareddine, L. (2021). COVID-19 vaccine platforms: challenges and safety contemplations. Vaccines9(10), 1196. https://doi.org/10.3390/vaccines9101196
 • Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444.
 • Dellnitz, A., Kleine, A., & Rödder, W. (2018). CCR or BCC: what if we are in the wrong model? Journal of business economics88, 831-850.
 • Hawlader, M. D. H., Rahman, M. L., Nazir, A., Ara, T., Haque, M. M. A., Saha, S., ... & Nabi, M. H. (2022). COVID-19 vaccine acceptance in South Asia: a multi-country study. International journal of infectious diseases114, 1-10.
 • Iqbal Ali, A., & Lerme, C. S. (1997). Comparative advantage and disadvantage in DEA. Annals of operations research73(0), 215-232.
 • Jebril, N. (2020). World health organization declared a pandemic public health menace: a systematic review of the coronavirus disease 2019 “COVID-19”. International journal of psychosocial rehabilitation, 24(9), 2784-2795.
 • Lin, D. Y., Gu, Y., Wheeler, B., Young, H., Holloway, S., Sunny, S. K., ... & Zeng, D. (2022). Effectiveness of Covid-19 vaccines over a 9-month period in North Carolina. New England journal of medicine386(10), 933-941.
 • McKibbin, W., & Fernando, R. (2021). The global macroeconomic impacts of COVID-19: seven scenarios. Asian economic papers20(2), 1-30.
 • Shirouyehzad, H., Jouzdani, J., & Khodadadi Karimvand, M. (2020). Fight against COVID-19: a global efficiency evaluation based on contagion control and medical treatment. Journal of applied research on industrial engineering7(2), 109-120.
 • Štěpánek, L., Habarta, F., Malá, I., & Marek, L. (2021). Data envelopment analysis models connected in time series: a case study evaluating COVID-19 pandemic management in some European countries. 2021 international conference on e-health and bioengineering (EHB)(pp. 1-5). IEEE.
 • World Health Organization. (2021). WHO coronavirus (COVID-19) dashboard. https://covid19.who.int/info/
 • (2021). Worldometer. https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table
 • Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the royal statistical society, 120, 253-290.
 • Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science30(9), 1078-1092.