نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

3 گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف: شرایط اقتصادی در زمان‌های رونق یا رکود آثار متفاوتی بر سرمایه در گردش و عملکرد شرکت­ها دارد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش:  نمونه آماری پژوهش حاضر که متشکل از 113 شرکت، در بازده زمانی 9 ساله از سال 1391- 1399 است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده‌های ترکیبی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری استفاده‌شده است. همچنین از معیار سودآوریِ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، به‌عنوان شاخص عملکرد شرکت‌ها بهره برده شد. در پژوهش حاضر عملکرد در چهار دوره زمانی سال جاری (t)، سال بعد (t+1)، (t+2) و (t+3) مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که طول چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری جاری (t) دارای رابطه منفی و معناداری است؛ در حالی که ارتباطی بین این متغیر و سودآوری آتی (t+1) مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان داد بین متغیرهای پژوهش در سال‌های (t+2) و (t+3) رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین ارتباط منفی بین طول چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری جاری (t) و آتی (t+1) به‌اندازه شرکت وابسته است؛ درحالی‌که با سودآوری آتی (t+2) و (t+3) ارتباطی یافت نشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان بیان داشت توجه به مقوله تبدیل وجه نقد می‌تواند در عملکرد جاری و آتی شرکت‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد و شرکت‌ها با سطح بهینه سرمایه در گردش می‌توانند استراتژی‌های عملیاتی مناسب خود را تدوین نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cash Conversion Cycle and Current and Future Performance: Evidence from Iran's Capital Market

نویسندگان [English]

  • Vahid Mahdavikho 1
  • Mohsen Imeni 2
  • Seyed Ahmad Edalatpanah 3

1 Department of Financial Management, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

2 Department of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

3 Department of Applied Mathematic, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Economic conditions in times of boom or recession have different effects on working capital and the performance of companies. The purpose of this research is to investigate the relationship between the cash conversion cycle and the current and future performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Methodology: The statistical sample of the present paper, which consists of 113 firms, has a 9-year period from 2012-2020. In this research, to test the hypotheses, multiple regression analysis using the panel data method was used to analyze the data. In addition, the Return On Equity (ROE) profitability measure was used as a performance index of firms. In the present paper, performance was studied in four periods of the current year (t), next year (t+1), (t+2) and (t+3).
Findings: The results show that the length of the cash conversion cycle has a negative and significant relationship with current profitability (t); While the relationship between this variable and future profitability (t+1) has been positive. In addition, the results showed that there is no significant relationship between the research variables in the years (t+2) and (t+3). Also, the negative relationship between the length of the cash conversion cycle and current (t) and future (t+1) profitability is dependent on the size of the company; While no relationship was found with future profitability (t+2) and (t+3).
Originality/Value: Based on the results of this research, it can be said that attention to the issue of cash conversion cycle can have a significant effect on the current and future performance of companies, and companies with an optimal level of working capital can formulate their appropriate operational strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash conversion cycle
  • Performance
  • Profitability
  • Working capital management
Aflatounian, A. (2018). Econometrics in financial and accounting research with Eviews software. Termeh Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11397041/
Aghajani, M. (2017). The relationship between the cash conversion cycle and profitability. Mojak Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11293975/
Ahmad, N., Salman, A., & Shamsi, A. (2015). Impact of financial leverage on firms’ profitability: an investigation from cement sector of Pakistan. Research journal of finance and accounting6(7), 2222-1697.
Al Dalayeen, B. (2017). Working capital management and profitability of real estate industry in Jordan: an empirical study. Journal of applied finance and banking7(2), 49-57.
Attari, M. A., & Raza, K. (2012). The optimal relationship of cash conversion cycle with firm size and profitability. International journal of academic research in business and social sciences2(4), 189-203.
Bhutto, N. A., Abbas, G., Ur Rehman, M., & Shah, S. M. M. (2015). Relationship of cash conversion cycle with firm size, working capital approaches and firm’s profitability: a case of Pakistani industries. Pakistan journal of engineering, technology & science1(2), 45–64.
Bui, T. (2020). How do financial leverage and supply chain finance influence firm performance? evidence from construction sector. Uncertain supply chain management8(2), 285-290.
Bui, T., & Doan, T. (2020). Factors influencing supply chain finance of real estate sector: evidence using GMM estimation. Uncertain supply chain management8(3), 627-632.
Churchill, N. C., & Mullins, J. W. (2001). How fast can your company afford to grow. Harvard business review79(5), 135-143.
Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms?. Journal of business finance & accounting30(3‐4), 573-588.
Enqvist, J., Graham, M., & Nikkinen, J. (2014). The impact of working capital management on firm profitability in different business cycles: evidence from Finland. Research in international business and finance32, 36-49.
Filbeck, G., & Krueger, T. M. (2005). An analysis of working capital management results across industries. American journal of business, 20(2), 11-20.
García‐Teruel, P. J., & Martínez‐Solano, P. (2007). Effects of working capital management on SME profitability. International journal of managerial finance, 3(2), 164-177.
Gill, A. (2011). Factors that influence working capital requirements in Canada. Economics and finance review1(3), 30-40.
Grosse-Ruyken, P. T., Wagner, S. M., & Jonke, R. (2011). What is the right cash conversion cycle for your supply chain?. International journal of services and operations management10(1), 13-29.
Guragai, B., Hutchison, P. D., & Farris, M. T. (2019). Cash-to-cash (C2C) length: insights on present and future profitability and liquidity. In Advances in management accounting (pp. 133-151). Emerald Publishing Limited.
Hong, S. J. (2015). Is cash-to-cash cycle appropriate to measure supply chain performance?. In Toward sustainable operations of supply chain and logistics systems (pp. 21-36). Springer, Cham. ‏
Iskandarnejad, S., Hassanzadeh Baradaran, R., & Taheri, H. (2020). The impact of working capital management on listed companies profitability in business cycles based on the output gap. Journal of asset management and financing8(2), 31-48.‏ (In Persian). DOI: 10.22108/AMF.2017.21421
Izadinia, N., & Taki, A. (2010). An investigation of the effect of working capital management on the profitability in listed companies on Tehran Stock Exchange. Financial accounting quarterly, 5(2), 120-139. (In Persian).  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113645
Jose, M. L., Lancaster, C., & Stevens, J. L. (1996). Corporate returns and cash conversion cycles. Journal of economics and finance20(1), 33-46. ‏
Khan, N., Akbar, M., & Akbar, A. (2016). Does an optimal working capital exist? the role of financial constraints. Research journal of finance and accounting7(9), 131-136.
Kowsari, A. & Shorvarzi, M. R. (2017). The relationship between working capital management, financial constraints and performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of politics and law, 10(2), 248-255.
Kroes, J. R., & Manikas, A. S. (2014). Cash flow management and manufacturing firm financial performance: a longitudinal perspective. International journal of production economics148, 37-50.
Lamberg, S., & Vålming, S. (2009). Impact of liquidity management on profitability: a study of the adaptation of liquidity strategies in a financial crisis (Master Thesis, Umeå School of business of Sweden). Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:282882
Moss, J.D. & Stine, B. (1993). Cash conversion cycle and firm size: a study of retail firms. Managerial finance, 19(8), 25-34.
Nobanee, H., Abdullatif, M., & AlHajjar, M. (2011). Cash conversion cycle and firm's performance of Japanese firms. Asian review of accounting, 19(2), 147-156.
Obeidat, M., Almomani, T., & Almomani, M. (2021). Analyzing the cash conversion cycle relationship with the financial performance of chemical firms: evidence from Amman Stock Exchange. Accounting7(6), 1339-1346.
Ogundipe, S. E., Idowu, A., & Ogundipe, L. O. (2012). Working capital management, firms’ performance and market valuation in Nigeria. World academy of science, engineering and technology61(1), 1196-1200.
Qaidi, S., & Amiri, A. (2020). Comparison of the impact of working capital management on the profitability of companies in different industries. Journal of new research approaches in management and accounting, 4(32), 1-18. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/428767
Samiloglu, F., & Demirgunes, K. (2008). The effect of working capital management on firm profitability: evidence from Turkey. The international journal of applied economics and finance2(1), 44-50.
Smith Jr, J. (1980). The Words of Joseph Smith. Edited by Andrew F. Ehat and Lyndon W. Cook. Salt Lake City, UT: Bookcraft. ‏
Stayesh, M. H., Kazem Nejad, M., & Zolfaghari, M. (2008). Investigating the effect of working capital management on the profitability of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Empirical studies in financial accounting, 6(23), 43-65. (In Persian). https://qjma.atu.ac.ir/article_4287.html
Vintilă, G., & Nenu, E. A. (2016). Liquidity and profitability analysis on the Romanian listed companies. Journal of Eastern Europe research in business & economics2016, 1-8. https://ibimapublishing.com/wp-content/uploads/articles/JEERBE/2016/161707/161707.pdf