نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، موسسه آموزش عالی سبحان، نیشابور، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

هدف: مدیریت زمان و هزینه و کیفیت از ارکان بسیار ضروری یک پروژه می‌باشند. در این پژوهش تلاش بر این است تا با شناخت دقیق و تبیین موضوع، عوامل مؤثر بر بهینه­‌سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌­های عمران شهری شهر نیشابور ارزیابی و اولویت‌بندی شود.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش توصیفی – تحلیلی و ازلحاظ نوع هدف کاربردی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی اقدام به اعتبارسنجی شاخص‌­ها و مؤلفه‌های پژوهش گردید؛ سپس از تکنیک DEMATEL و روش فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق همه متخصصان و صاحب‌نظران و تصمیم‌­گیرندگان پروژه‌های عمرانی شهری و صاحب­نظر درزمینهٔ کنترل و بهینه­‌سازی هزینه و زمان و کیفیت که با توجه به سابقه، مهارت، تخصص و... تعداد آن‌ها محدود است و 25 نفر می­باشد و نمونه­‌گیری به‌صورت سرشماری صورت پذیرفت.
یافته‌ها: این پژوهش نشان می‌­دهد که پنج عامل اصلی بر بهینه‌­سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌­های عمران شهری مؤثر می‌باشند که شامل: عوامل طراحی و تهیه اسناد مناقصه، عوامل کارفرما، عوامل پیمانکار، عوامل پروژه و درنهایت عوامل خارجی می‌شوند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: با توجه به نتایج به پیمانکاران و تصمیم­گیرندگان توصیه می‌شود با تأمین مالی و پرداخت به‌موقع راندمان پروژه را بالا ببرند زیرا عدم تأمین به‌موقع موجب مشکلاتی از قبیل تعطیلی و تأخیر و افزایش فزاینده هزینه و کاهش کیفیت پروژه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize the Factors Affecting the Optimization of Cost, Time and Quality of Urban Development Projects

نویسندگان [English]

  • Dariush Rahnama 1
  • Seyed Mojtaba Movahedifar 2 1

1 Department of Civil , Sobhan Institute of Higher Education , Neishabour. Iran.

2 Department of Management, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Time, cost and quality management are essential elements of a project. In this research, an attempt is made to evaluate and prioritize the factors affecting the cost, time and quality of urban development projects in Neishabour by accurately identifying and explaining the issue.
Methodology: This research is descriptive-analytical and applied in terms of type of purpose. In this research, first, using fuzzy Delphi method, the indicators and components of the research were validated; then DEMATEL technique and Analytical Network Process (ANP) method were used. The statistical population of the study is all specialists, experts and decision makers of urban development projects and experts in the field of control and optimization of cost, time and quality, which is limited in number due to history, skills, expertise, etc. and 25 And sampling was done by census.
Findings: This study shows that five main factors are effective in optimizing the cost, time and quality of urban development projects, which include: design factors and preparation of tender documents, employer factors, contractor factors, project factors, And eventually external factors.
Originality/Value: According to the results, contractors and decision makers are recommended to increase the efficiency of the project by financing and timely payment, because lack of timely financing causes problems such as closure and delay, increasing costs and reducing project quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • Cost management
  • Time management
  • Analytical Network Process
  • Fuzzy Delphi method
Danesh, H. (2015). Investigating the impact of project management on cost management of varzeqan earthquake reconstruction project (east azarbaijan province, Iran) case study: mika dej Construction Company. International conference on management and humanities. Tehran, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/425572/
Dehghan, M., Nouri, S., & Ibn al-Rasul, S. A. (2009). Designing a cost management model in construction projects. The first international conference on executive management, Tehran. (In Persian). https://civilica.com/doc/68296/
Faremi, J. O., Ogunsanmi, O. E., & John, I. B. (2016). Factors affecting cost and time control in construction projects. Lagos journal of environmental studies, 8(1), 94-102. https://ir.unilag.edu.ng/bitstream/handle/123456789/8373/523-914-1-SM%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. Asian journal of research in business economics and management5(2), 130-143. DOI: 10.5958/2249-7307.2015.00036.5
 Hu, W., & He, X. (2014). An innovative time-cost-quality tradeoff modeling of building construction project based on resource allocation. The scientific world journal2014. https://doi.org/10.1155/2014/673248
Isikyildiz, S., & Akcay, C. (2020). Multi-objective optimization of time-cost-quality in construction projects using genetic algorithm. Revista de la construcción19(3), 335-346. http://dx.doi.org/10.7764/rdlc.19.3.335 
Li, Y. (2018). Research on construction projects cost management. IOP conference series: materials science and engineering (pp. 032057). IOP Publishing. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/394/3/032057/meta
Qudsipour, H. (2008). Analysis hierarchy process (AHP). Amirkabir university of technology Publishing. (In Persian). https://www.gisoom.com
Momeni, M. (2020). New topics in operations research. Moallef Publication. (In Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/9646020283
Olawale, Y. A. (2020). Challenges to prevent in practice for effective cost and time control of construction projects. Journal of construction engineering and project management10(1), 16-32. https://doi.org/10.6106/JCEPM.2020.10.1.016
Omprakash, N. (2018). Cost control techniques and development of safety hazards used on building construction sites. Journal of environment, science and technology, 2(1). 36-40.
Parvari, A., & Dalaei, M. (2019). Investigating of value engineering in reducing costs in development projects and providing a solution for cost optimization. Journal of engineering & construction management, 3(2), 20-31. (In Persian). https://www.jecm.ir/article_103640.html?lang=en
Raman, K. V., Dayakar, P., Venkatkrishniah, D. R., & Mani, D. A. (2019). Study on time and cost management in construction. International journal of civil engineering and technology10(3), 679-690. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3455960
Solís-Carcaño, R. G., Corona-Suárez, G. A., & García-Ibarra, A. J. (2015). The use of project time management processes and the schedule performance of construction projects in Mexico. Journal of construction engineering, 2015, 1-9. https://downloads.hindawi.com/archive/2015/868479.pdf
Solís-Carcaño, R. G., Morfín-García, C. S., & Zaragoza-Grifé, J. N. (2017). Time and cost control in construction projects in southeast Mexico. Ingeniería, investigación y tecnología18(4), 411-422. http://dx.doi.org/10.22201/fi.25940732e.2017.18n4.036
Tabatabayi, F. (2019). Investigating the factors affecting success of time and cost management in hoteling project of social security hospitals. Social security journal, 15(1), 141-166. (In Persian). http://qjo.ssor.ir/article_96135.html?lang=en
Taheri Amiri, M., Haghighi, F., Eshtehardian, E., Hemmatian, M., & Khaleghnejad, R. (2020). Optimization of time, cost and quality in critical chain method in multi project scheduling and resource constraints with considering utility function. Journal of structural and construction engineering, 7(Special Issue 3), 87-108. (In Persian). DOI: 10.22065/jsce.2019.122218.1496
Taheri Amiri, M., Haghighi, F., Eshtehardian, E., & Abessi, O. (2019). Time-cost-quality trade off in critical chain method with multi mode activities by multi objective particle swarm optimization. Journal of structural and construction engineering, 6(1), 134-154. (In Persian). DOI: 10.22065/jsce.2017.92752.1265
Tonchia, S. (2018). Project time management. In industrial project management (pp. 117-129). Springer, Berlin, Heidelberg.
Torkashvand, H. (2018). Investigating the importance of cost and time management in large construction projects. International conference on modern civil engineering, architecture and urban management, Tehran. (In Persian). https://civilica.com/doc/821631/
Wilson, R. (2015). Mastering project time management, cost control, and quality management: proven methods for controlling the three elements that define project deliverables. FT Press. https://www.amazon.com/Mastering-Project-Management-Control-Quality/dp/0133839753
Yazdani, N., Sardari, A., & Omidvar, R. (2015). Ranking barriers to green supply chain management using DIMATEL. New marketing research journal, 5(2), 1-14. (In Persian). https://nmrj.ui.ac.ir/article_17786.html