نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی سبحان، نیشابور

2 استادیار گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. و گروه عمران موسسه آموزش عالی سبحان، نیشابور. ایران

چکیده

هدف: مدیریت زمان و هزینه و کیفیت از ارکان بسیار ضروری یک پروژه می باشند. در این پژوهش تلاش بر این است تا با شناخت دقیق و تبیین موضوع، عوامل موثر بر بهینه‌سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌های عمران شهری شهر نیشابور ارزیابی و اولویت بندی شود.

روش شناسی پژوهش: این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از لحاظ نوع هدف کاربردی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی اقدام به اعتبارسنجی شاخص‌ها و مولفه‌های پژوهش گردید؛ سپس از تکنیک DEMATEL و روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق همه متخصصان و صاحبنظران و تصمیم‌گیرندگان پروژه های عمرانی شهری و صاحب‌نظر در زمینه کنترل و بهینه‌سازی هزینه و زمان و کیفیت که با توجه به سابقه، مهارت، تخصص و... تعداد آنها محدود است و 25 نفر می‌باشد و نمونه‌گیری به صورت سرشماری صورت پذیرفت.

یافته‌ها: این پژوهش نشان می‌دهد که پنج عامل اصلی بر بهینه‌سازی هزینه، زمان و کیفیت پروژه‌های عمران شهری موثر می باشند که شامل: عوامل طراحی و تهیه اسناد مناقصه، عوامل کارفرما، عوامل پیمانکار، عوامل پروژه، و در نهایت عوامل خارجی می شوند.

اصالت/ارزش علمی: با توجه به نتایج به پیمانکاران و تصمیم‌گیرندگان توصیه می شود با تأمین مالی و پرداخت به موقع راندمان پروژه را بالا ببرند زیرا عدم تأمین به موقع موجب مشکلاتی از قبیل تعطیلی و تأخیر و افزایش فزاینده هزینه و کاهش کیفیت پروژه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting the optimization of cost, time and quality of urban development projects

نویسندگان [English]

  • Dariush Rahnama 1
  • seyed mojtaba Movahedifar 2

1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Sobhan Institute of Higher Education, Neishabour

2 Assistant Professor of Management, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran. And Civil Department of Sobhan Higher Education Institute, Neishabour. Iran.

چکیده [English]

Purpose: Time, cost and quality management are essential elements of a project. In this research, an attempt is made to evaluate and prioritize the factors affecting the cost, time and quality of urban development projects in Neishabour by accurately identifying and explaining the issue.

Methodology: This research is descriptive-analytical and applied in terms of type of purpose. In this research, first, using fuzzy Delphi method, the indicators and components of the research were validated; Then DEMATEL technique and Analytical Network Process, ANP (ANP) method were used. The statistical population of the study is all specialists, experts and decision makers of urban development projects and experts in the field of control and optimization of cost, time and quality, which is limited in number due to history, skills, expertise, etc. and 25 And sampling was done by census.

Findings: This study shows that five main factors are effective in optimizing the cost, time and quality of urban development projects, which include: design factors and preparation of tender documents, employer factors, contractor factors, project factors, And eventually external factors.

Originality/Value: According to the results, contractors and decision makers are recommended to increase the efficiency of the project by financing and timely payment, because lack of timely financing causes problems such as closure and delay, increasing costs and reducing project quality. Turns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • cost management
  • time management
  • Analytical Network Process
  • fuzzy Delphi method