نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد تهران -خراسان رضوی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

هدف: امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان و توجه بیشتر به نیروی انسانی، شناخته شده است. فعالیتهای بازاریابی داخلی از طریق نفوذ وایجاد انگیزه در کارکنان، رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگیها را ارتقاء میدهد . هدف این مطالعه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری از طریق نوآوری سازمانی و تعهد سازمانی است.

روش شناسی پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش را کارکنان مجتمع فولاد خراسان به تعداد ۱۴۰۰ نفر تشکیل دادند که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه این پژوهش 330 نفر انتخاب شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی سازه آن نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید واقع شد برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید.

یافته ها: یافته های حاصل از پردازش داده ها نشان داد اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری نوآوری و تعهد سازمانی معنادار می باشد همچنین اثر نوآوری و تعهد سازمانی بر مشتری مداری معنادار گردید علاوه بر این نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری تایید گردید.

اصالت/ارزش علمی: این پژوهش می تواند بر درک مدیران را نسبت به اهمیت اثر بازاریابی درونی بر مشتری مداری شرکت موثر باشد و نیز اهمیت تعهد و نوآوری را برای جلب مشتری، مشتری مداری و وفاداری مشتری شرکت بیان می دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of internal marketing, commitment and organizational innovation on customer orientation in Khorasan Steel

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zarrinnam 1
  • Seyed Rasoul Hoseini 2
  • Hosein Askari 3

1 Master of Executive Management, Department of Management, Khorasan Razavi Branch, Research Sciences University, Neishabour, Iran

2 Ph.D. Student of Business Management, Department of Management, Torbat-e-Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat-e-Heydarieh, Iran

3 M.A of Public Administration, Financial Orientation, Department of Management, Islamic Azad University, Neishabour Branch, Neishabour, Iran

چکیده [English]

Purpose: Today, internal marketing is recognized as a strategy to implement organizational programs and pay more attention to human resources. Internal marketing activities improve the competitiveness of the organization and enhance competencies by influencing and motivating employees. The purpose of this study is to investigate the impact of internal marketing on customer orientation through organizational innovation and organizational commitment.

Methodology: The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey method. The statistical population in this study consisted of 1400 employees of Khorasan Steel Complex, which according to Cochran's formula, the sample size of this study was 330 people. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Structural equation modeling and Smart PLS software were used for data analysis.

Findings: Findings from data processing showed that the effect of internal marketing on customer orientation, innovation and organizational commitment is significant. Also, the effect of innovation and organizational commitment on customer orientation was significant. In addition, the mediating role of organizational commitment in the relationship between internal marketing and customer Orbit confirmed.

Originality/Value: This study can be effective on managers' understanding of the importance of the effect of internal marketing on the company's customer orientation and also the importance of commitment and innovation to attract customers, customer orientation and company customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Orientation
  • Internal Marketing
  • Organizational Commitment
  • Organizational Innovation