نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان کتابداری در کتابخانه های عمومی شهر مشهد می-باشد.

روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. در تحقیق حاضر با توجه به ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان، عوامل موثر بر ارزیابی کارکنان بخش کتابداری کتابخانه‌های عمومی مشخص گردیده است. سپس با استفاده از تکینک دیمتل و روش فرآیند شبکه‌ای (ANP) اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش می‌نماید. جامعه آماری پژوهش همه متخصصان و صاحب‌نظران و تصمیم گیرندگان در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان بخش کتابداری کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد که با توجه به سابقه، مهارت، و... تعداد آن‌ها محدود است. تعداد این متخصصان حدود 45 نفر می‌باشد. بنابراین نمونه‌گیری به صورت سرشماری انجام می‌گیرد. این متخصصان شامل کارشناسان اداره کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و مدیران کتابخانه‌های عمومی سطح شهر می‌باشند.

یافته‌ها: تحقیق حاضر 9 معیار ارزیابی عملکرد را شناسایی نمود که شامل : شخصیتی، مدیریت عملکرد، کارگروهی، تعهد و ارزش های اخلاقی نسبت به سازمان، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت دانش و اطلاعات، طراحی محصول و خدمات مبتنی بر نیاز مشتری، شهروندی سازمانی، و در نهایت مهارت‌های ادراکی می‌باشند‌. این پژوهش معیارها و زیرمعیارهای موثر بر ارزیابی عملکرد را بر اساس اهمیت نسبی اولویت‌بندی نمود.

اصالت/ ارزش افزوده علمی: با بهره‌گیری از نتایج پژوهش حاضر، به مدیران توصیه می‌شود برای بهبود عملکرد نیروی انسانی در بخش کتابداری، اشخاصی را مدنظر داشته باشند که دارای تعهد بالا، روحیه تیمی و تمایل به مشارکت در امور شرکت هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Performance Evaluation of Public Library Employees

نویسندگان [English]

  • Seyed Rasoul Hoseini 1
  • tooraj sadeghi 2
  • Hosein Askari 3

1 Ph.D. Student of Business Management, Department of Management, Torbat-e-Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat-e-Heydarieh, Iran

2 Assistant Professor of Management, Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

3 M.A of Public Administration, Financial Orientation, Department of Management, Islamic Azad University, Neishabour Branch, Neishabour, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the performance evaluation of librarians in public libraries in Mashhad.

Methodology: The present study is an applied research that has been done by descriptive-survey method. In the present study, according to the research literature, interviews with experts, the factors affecting the evaluation of the staff of the library department of public libraries have been identified. Then, using DEMATEL technique and Analytical Network Process (ANP), the data are analyzed. The statistical population of the study is all specialists, experts and decision makers in the field of evaluating the performance of the staff of the library department of public libraries in Mashhad, which is limited in number due to their background, skills, etc. The number of these specialists is about 45. Therefore, sampling is done by census. These specialists include the experts of Mashhad Public Libraries and the managers of public libraries in the city.

Findings: The present study identified 9 performance evaluation criteria that include: personality, performance management, teamwork, commitment and ethical values towards the organization, communication skills, knowledge and information management, product design and services based on customer needs. , Organizational citizenship, and ultimately perceptual skills. This study prioritized the criteria and sub-criteria affecting performance appraisal based on relative importance.

Originality/Value: managers are advised to consider people with high commitment, team spirit and willingness to participate in the affairs of the company to improve the performance of human resources in the library sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Analytical Network Process Method (ANP)
  • DEMATEL Technique