نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان، اصفهان، ایران.

2 دانشکده مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 گروه مدیریت فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختارهای ارگانیکی و مکانیکی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل‌گر فرهنگ سازمانی بود.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به تعداد 24 شرکت با 5340 کارمند بود که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 363 نمونه استخراج گردید. به‌منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران استفاده شد. ابزار گردآوری این پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد مشتمل بر؛ ساختار سازمانی ویگا و یانوزاس در سال 1979، فرهنگ سازمانی دنیسون در سال 1999 و عملکرد سازمانی نادی و حاذقی [1] بودند. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب‌نظران موضوعی و روایی صوری توسط چند تن از افراد جامعه آماری مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی هر سه پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/839، 0/820 و 0/868 برآورد شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آماره‌هایی همچون میانگین و انحراف معیار و استنباطی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و ... توسط نرم‌افزار spss 26 و warp pls 6 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی به ترتیب با ضرایب 0.37- و 0.32 بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد، اما فرهنگ سازمانی این روابط را تعدیل نمی‌کند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: در این تحقیق تاثیر ساختارهای ارگانیک و مکانیکی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمانی موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of mechanical and organic structures and organizational performance with the variable adjustment of the culture organization

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh 2
  • Samaneh keldani 3
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 4

1 Department of Cultural Management, Farsan Center Applied Science University, Isfahan, Iran.

2 Faculty of Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Department of Cultural Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

4 Department of Cultural Management, Harand Center Applied Science University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of organic and mechanical structures on organizational performance with the moderating role of organizational culture.
Methodology: The present study was conducted by descriptive correlation method. The statistical population of the present study included Toka Foolad (public joint stock) investment companies with 24 companies with 5340 employees, which was extracted by stratified sampling method with a volume of 363 samples. In order to determine the sample size, Cochran sampling formula was used. The collection tool of this research is standard questionnaires including; the organizational structure was Vega and Januzas in 1979, Denison's organizational culture in 1999 and the organizational performance of Nadi and Hazeghi [1]. The content validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor and several thematic experts and the face validity was confirmed by several members of the statistical community 0.839, 0.820 and 0.868 were estimated. Analysis of research data at two descriptive levels using statistics such as mean and standard deviation and inferential using structural equation model, etc. was performed by SPSS 26 and warp pls 6 software.
Findings: The results showed that Mechanical and organic structures affect organizational performance with coefficients of -0.37 and 0.32, respectively, but organizational culture does not moderate these relationships.
Originality/Value: In this research, the effect of organic and mechanical structures on organizational performance with the moderating role of organizational culture has been studied and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic and mechanical structures
  • Organizational performance
  • Organizational culture
[1]    Nadi, M., & Hazeghi, F. (2011). Modeling structural equation of relationship between ethical climate, job satisfaction and organizational commitment with turnover among private hospitals of Shiraz. Journal health information management, 5, 699–708. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/121760/en
[2]    Hamidizadeh, A., Zarei, M., & Hassan Khandel, M. (2016). Investigating the effect of strategic factors on organizational performance through the mediation of entrepreneurial variables (case study: Bandar Abbas Gas Company). Transformation management quarterly, 8(15), 16-44. (In Persian). https://tmj.um.ac.ir/article_27891_54311281454f4aa2b21bbf398e5a04bd.pdf
[3]    Rahnavardahan, F. E. (2008). Effective factors on improving the performance of public sector organizations in Iran. Journal of humanities and social sciences, 8.1(31), 77-100. (In Persian). https://jem.journals.umz.ac.ir/article_204.html?lang=fa
[4]    Mahmoudi, O., & Derakhshani, O. (2017). The effect of organizational structure on organizational effectiveness in Islamic Azad University. Journal of research in management and accounting, 3(18), 15-48. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/1209314/
[5]    Cyert, R., & March, J. (2015). Behavioral theory of the firm. In Organizational behavior 2: essential theories of process and structure (pp. 60–77). Routledge. DOI: 10.4324/9781315257068-17
[6]    Giao, D. (2004). Report on results of the study tour on public administration reform [presentation]. Proceedings of social goverment conference. https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/4888
[7]    Arabi, M., & Parsaiyan, A. (2015). Structure design. Printing and Publishing Company. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1392074/
[8]    Arabi, S. M., & Hamid Rafiee, M. (2005). Fondamentals of management. Iran Culture Studies Publication. (In Persian). https://www.karbinan.com/product
[9]    Gregory, B. T., Harris, S. G., Armenakis, A. A., & Shook, C. L. (2009). Organizational culture and effectiveness: a study of values, attitudes, and organizational outcomes. Journal of business research, 62(7), 673–679.
[10]    Shine, E. (2004). Organizational culture management and leadership [Translated by Farhi Buzanjani, B. and Nouri Najafi, Sh.]. Simay Javan Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1276651/
[11]    Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: mediating role of knowledge management. Journal of business research, 63(7), 763–771. DOI:10.1016/j.jbusres.2009.06.005
[12]    Hogan, S. J., & Coote, L. V. (2013). Organizational culture, innovation, and performance: a test of Schein’s model. Journal of business research, 67(8), 1609–1621.
[13]    Nayebzadeh, S., & Salari Abarghuoi, M. (2014). The relationship between strategy-structure fit and performance in family firms (case study: family firms based in the industrial town of Yazd province). Journal of management accounting and auditing knowledge, 3(10), 1-12. (In Persian). https://www.jmaak.ir/article_7614.html?lang=en
[14]    Hall, D. J., & Saias, M. A. (1980). Strategy follows structure. Strategic management journal, 1(2), 149–163.
[15]    Rus, C. L., Vonaş, G., & Bǎban, A. (2012). An analysis of environmental changes, resources and performance: an internal police organization perspective. Procedia-social and behavioral sciences, 33, 727–731. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.01.217
[16]    Abzari, M., Ranjbarian, B., Fathi, S., & Ghorbani, H. (2009). The effect of internal marketing on market orientation and organizational performance in Hotel industry. Journal of business management perspective, 8(31), 25-42. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/115555/fa
[17]    Elnihewi, I., Fadzil, F. H., & Mohamed, R. (2014). The effect of institutional factors on the organizational performance through performance measures of commercial banks in Libya. Procedia-social and behavioral sciences, 164, 635–640. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.11.157
[18]    Yaghobi, N. M., Shukuhy, J., Raiisi, H., & Sayydi, F. (2016). Influences of ladership styles on organizational performance with mediating role of organizational learning and innovation. Transformation management journal, 7(14), 32-56. (In Persian). https://tmj.um.ac.ir/article_27679.html%0Ahttps://tmj.um.ac.ir/article_27679_4607df3d8e8
7174a3e34d48858942e52.pdf
[19]    Martinez, E. A., Beaulieu, N., Gibbons, R., Pronovost, P., & Wang, T. (2015). Organizational culture and performance. American economic review, 105(5), 331–335. DOI:10.1257/aer.p20151001
[20]    Valmohammadi, C., & Roshanzamir, S. (2015). The guidelines of improvement: relations among organizational culture, TQM and performance. International journal of production economics, 164, 167–178. DOI:10.1016/j.ijpe.2014.12.028
[21]    Hagheghat monfard, J., & Hoshyar, E. (2010). Investigating the relationship between organizational culture and knowledge management. Journal of management and human resources in the oil industry, 11, 65-78. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/301413
[22]    Taherpour, F., Rajaipour, S., & Shahbazi, Z. (2009). A study of the organizational structure of teacher training centers and public universities in Isfahan province. Business management perspective, 8(30), 161-180. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/19913
[23]    Mirkamali, S. M., Hayat, A. A., & Asmi, K. (2011). The relationship between organizational creativity and organic and mechanical structure of schools: a case study of secondary schools. Management and planning in educational systems, 4(7), 28-49. (In Persian). https://mpes.sbu.ac.ir/article_98360.html
[24]    Ahmadi, A., Barzegar, M., & Izadi, M. A. (2013). The relationship between organizational structure and organizational effectiveness and empowerment among education staff in Shiraz. Quarterly journal of educational management innovations (new thoughts in educational sciences), 8(3), 7-18. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/154221/en
[25]    Nasiripour, A., Raeissi, P., Nagaf Bagy, R., & Adabi, A. (2013). Investigation of organizational structure dimensions in general hospitals of Yazd city with mechanical approach. Tolo behdasht quarterly, 12(3), 194-204. (In Persian). https://tbj.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-46&slc_lang=fa&sid=1
[26]    Firoozi, M., & Ashfiei, M. (2014). Investigating the organic or mechanical organizational structure of pegah golpayegan company. The first conference on economics and applied management with a national approach. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/290104/
[27]    Rafiei, M., Balochi, H., Nematollahi, M., & Mottaghi, S. (2016). Structural modeling of knowledge’s effect on performance and product innovation with mediator role of organizational structure. Public organizations management, 4(1), 121-140. (In Persian). https://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_2914_en.html?lang=fa
[28]    Taghinia, A., & Daneshvar Harisi, Z. (2017). A study of the relationship between organizational structure and communication and organizational learning [presentation]. The first national conference on the role of accounting, economics and management in sustainable development with emphasis on resistance economics. (In Persian). https://www.academia.edu/38724927
[29]    Shahverdi Shahraki, A., Nisi, A., & Hashemi Sheikh Shabani, E. (2017). The effect of organizational culture and dimensions of organizational structure on job performance and innovation: mediating of organizational intelligence. Quarterly journal of job and organizational counseling, 9(30), 116-144. (In Persian). https://jcoc.sbu.ac.ir/article_99687.html?lang=en
[30]    Kessler, S. R. (2007). The effects of organizational structure on faculty job performance [Thesis]. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51888893/viewcontent-libre.pdf
[31]    Lojan, B. T., Harris, S. G., Armenakis, A. A., & Shook, C. L. (2009). Organizational culture and effectiveness: a study of values, attitudes, and organizational outcomes. Journal of business research, 62(7), 673–679.
[32]    Hao, Q., Kasper, H., & Muehlbacher, J. (2012). How does organizational structure influence performance through learning and innovation in Austria and China. Chinese management studies, 6(1), 36–52.
[33]    Biloslavo, R., Bagnoli, C., & Rusjan Figelj, R. (2013). Managing dualities for efficiency and effectiveness of organisations. Industrial management & data systems, 113(3), 423–442.
[34]    Kanten, P., Kanten, S., & Gurlek, M. (2015). The effects of organizational structures and learning organization on job embeddedness and individual adaptive performance. Procedia economics and finance, 23, 1358–1366. DOI:10.1016/s2212-5671(15)00523-7
[35]    Yousuf, M., Marri, K., Qaiyum, N., & Alibuhtto, M. C. (2018). Exploring the moderating role of organizational structure in the relationship between strategic orientations and organizational performance. Asian journal of multidisciplinary studies, 6(10), 2348–7186.
[36]    Will, M. G., Al-Kfairy, M., & Mellor, R. B. (2019). How organizational structure transforms risky innovations into performance–A computer simulation. Simulation modelling practice and theory, 94, 264–285. DOI:10.1016/j.simpat.2019.03.007
[37]    Ahmadi, E., Barzegar, M., & Izadi, M. A. (2012). The relationship between organizational structure and organizational effectiveness and empowerment among education workers in Shiraz city. Educational management innovations, 8(3), 7-12. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/154221/en
[38]    Hunter, J. (2002). Improving organizational performance through the use of effective elements of organizational structure. Leadership in health services, 15(3), 12–21.