نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

4 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند

چکیده

هدف ازپژوهش حاضربررسی تأثیر ساختارهای ارگانیکی و مکانیکی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های سرمایه گذاری توکا فولاد(سهامی عام) به تعداد 24 شرکت با 5340 کارمند بود که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 363 نمونه استخراج گردید.به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد.ابزار گرد آوری این پژوهش پرسشنامه های استاندارد مشتمل بر؛ ساختار سازمانی ویگا و یانوزاس (1979)،فرهنگ سازمانی دنیسون (1999) و عملکرد سازمانی نادی و همکاران(1396) بودند. روایی محتوائی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحبنظران موضوعی و روایی صوری توسط چند تن از افراد جامعه آماری مورد تأیید قرار گرفت.ضریب پایایی هر سه پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب(839/0)،(820/0) و (868/0) برآورد شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آماره هایی همچون میانگین و انحراف معیار و استنباطی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و... توسط نرم افزار spss 26 و warp pls 6 انجام شد و نتایج نشان داد که ؛ ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی به ترتیب با ضرایب 0.37- و0.32 بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد اما فرهنگ سازمانی این روابط را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mechanical and organic Structures and Organizational performance with the Variable Adjustment of the culture Organization

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • Samaneh keldani 3
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 4

1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Farsan Center

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 MSc. Assistant Cultural Managementof of Facuty Humanities Sciences Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Harand Center

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of the perception of mechanical and organic structures on the organization's effectiveness with the organizational learning moderator variable by a descriptive correlation method. The statistical population of the study was the Toka Steel Corporation investment company with 24 individuals. The samples were selected by available sampling and categorical sampling. The Cochran formula was used to determine the sample size. According to this table and the statistical community, at least all 24 companies were studied. The data gathering tool was three organizational structure questionnaires of Viga and Janusas (1979), Robbins (1996) and Organizational Learning (2001). The content validity of the questionnaires was verified by a supervisor and a number of subject experts and the face validity of the questionnaire was verified by a few people in the statistical population. The reliability of the three questionnaires was also calculated using the Cronbach's alpha coefficient (0.839) 0.820) and (0.876) were estimated. Analysis of research data was done at two descriptive levels using statistics such as mean, standard deviation and inferential statistics using structural equation modeling by SPSS25 and WarpPLS6.0 software. The results showed that mechanical and organic structures affect the organization's effectiveness and modifies its organization's learning. Organic structures have an impact on organizational effectiveness; organic structures have an impact on organizational learning; organizational learning affects organizational effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical and organic structures
  • Organizational performance
  • Organizational culture