نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات ،تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهشت عیین رابطه مدیریت استعداد با بهره وری کارکنان در استانداری اصفهان بود. روشپژوهشبر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) و پرسش نامه مدیریت استعداد آرمسترانگ( 2006) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای بهره وری نیروی انسانی 91/0 و مدیریت استعداد 86/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد با بهره وری نیروی انسانی دربین کارکنان استانداری اصفهان رابطه مثبت معنی دار دارد(p<0/05)و همچنین نتایج نشان داد که ابعاد جذب استعدادها، نگه داشت استعدادها و توسعه استعدادها با بهره وری نیروی انسانی دربین کارکنان استانداری اصفهان رابطه مثبت معنی دار دارد (p<0/05 ) و ابعاد نگه داشت استعدادها و توسعه استعدادها می توانند بهره وری نیروی انسانی را در بین کارکنان استانداری اصفهان پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between talent management and employee productivity in Isfahan governorate

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • Majed Maharani Barzani 3
  • Javad shah Mohammadi 4

1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Farsan Center

2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 PhD Student in Cultural Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

4 Master student of Executive Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between talent management and employee productivity in Isfahan governorate. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of this study was 416 employees and managers in the governorate of Isfahan. The sample of 370 people was selected through simple random sampling method. The research tools were the standard questionnaire of Hersey Manpower Productivity and Goldsmith (1980) and Armstrong Talent Management Questionnaire (2006). The validity of the questionnaires was evaluated based on content, form, and structure, and after validation of the necessary terms, validity was confirmed and, on the other hand, alpha Cronbach was 0.91 for managerial productivity and 0.91 for managerial productivity respectively The talent was estimated to be 0.86. Data analysis was done on descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient and multi-variable regression. The results of the study showed that talent management with human resource productivity among staff in Isfahan governorate has a significant positive correlation (p <0.05). Also, the results showed that the dimensions of absorption of talents, keeping talents and developing talent with the productivity of human resources The employees of Isfahan governorate have a significant positive relationship (p <0/05) and the dimensions of talent talent development and talent development can predict the productivity of manpower among employees of Isfahan governorate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Human Resources Productivity
  • Isfahan Governorate