نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران

چکیده

موفقیت یک زنجیره‌ی تأمین تا حد زیادی بستگی به انتخاب بهترین تأمین کنندگان دارد. این تصمیمات بخش مهمی از مدیریت تولید و تدارکات برای بسیاری از بنگاه‌ها هستند. در مقالات توجه زیادی به در نظر گرفتن همزمان داده‌های اصلی و ترتیبی در فرآیند انتخاب تأمین کننده نشده است. این مقاله یک رویکرد جدید تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) با مرزهای کارا و ناکارا را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند بهترین تأمین کننده را در حضور هر دو نوع داده‌های اصلی و ترتیبی شناسایی کند. سپس با استفاده از این رویکرد، روش نوآورآن‌های برای اولویت‌بندی تأمین کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای متعدد ارائه می‌شود. مزیت روش ما این است که بهترین تأمین کننده را با استفاده از مقادیر کارایی‌های بازه‌ای که از دو دیدگاه خوشبینانه و بدبینانه اندازه‌گیری شده‌اند، و با محاسبه‌ی میانگین هندسی به صورت یک بازه‌ی کارایی تلفیق شده در می‌آیند که به آن بازه‌ی کارایی عملکرد کلی مبتنی بر DEA با مرزهای کارا و ناکارا می‌گوییم، شناسایی می‌کند. قابلیت کاربرد روش پیشنهادی با استفاده از یک مجموعه‌ی داده‌های حاوی مشخصات هجده تأمین کننده نشان داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supplier Performance Evaluation Using a Nonparametric Approach

نویسنده [English]

  • Hossein Azizi

Department of Applied Mathematics, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran.

چکیده [English]

The success of a supply chain is highly dependent on the selection of the best suppliers. These decisions are an important component of production and logistics management for many firms. Little attention is given in the literature to the simultaneous consideration of cardinal and ordinal data in the supplier selection process. This paper proposes a new data envelopment analysis (DEA) approach with efficient and inefficient frontiers that is able to identify the best supplier in the presence of both cardinal and ordinal data. Then, utilizing this approach, an innovative method is proposed for prioritizing suppliers by considering multiple criteria. The advantage of our approach is that it identifies the best supplier using interval efficiency values which are computed from the optimistic and pessimistic perspectives and are integrated as an efficiency interval called the overall performance efficiency interval based on DEA with efficient and inefficient frontiers. Applicability of the proposed method is illustrated using a data set that includes specifications of eighteen suppliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis
  • Supplier selection
  • Cardinal and ordinal data
  • Optimistic and pessimistic efficiencies
  • Ranking