نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار ریسک‎های سیستماتیک، غیرسیستماتیک و ریسک کل در چرخه‎های مختلف عمر شرکت‎ها و به دنبال پاسخ این سوال است که آیا رفتار ریسک شرکت‎ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؟

روش‌شناسی پژوهش: برای دستیابی به پاسخ سوال فوق 153 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران به روش غربال‎گری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع‎آوری شده در یک دوره 8 ساله بین سال‎های 1390 تا 1397 در نظرگرفته شده است.

یافته‎ها: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد که نوسانات ریسک غیرسیستماتیک در مرحله معرفی از مرحله رشد بیشتر است و همچنین شرکتهایی که با نوسانات جریان نقدی بیشتری روبرو هستند، در مرحله معرفی نسبت به مرحله رشد با نوسانات غیرسیستماتیک بیشتری مواجه هستند. نهایتاً نتایج نشان داد که شرکتها در مرحله معرفی و افول نسبت به مرحله رشد و بلوغ با ریسک کل و بازار بیشتری مواجه نیستند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله به خوبی رفتار ریسک را تحت چرخه‎های مختلف عمر شرکتها با رویکرد مدیریت ریسک شرکت‎ها مورد ارزیابی قرار می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How To Evaluate Risk Behavior Under Different Life Cycles of Companies

نویسنده [English]

  • meysam kaviani

PhD in Financial Management, Islamic Azad University

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the behavior of systematic, Unsystematic and total risk in different life cycles of companies and seeks to answer the question whether the risk behavior of companies at different stages of the life cycle is different?

Methodology: To answer the above question, 153 companies in the Tehran capital market were selected by screening as a statistical sample. The data collected over an 8-year period between 2011 and 2018 is considered.

Findings: The results of regression analysis show that unsystematic risk fluctuations in the introduction phase are more than the growth phase and also companies that face more cash flow fluctuations, in the introduction phase are faced with more Unsystematic fluctuations than the growth phase. Finally, the results showed that companies in the introduction and decline stages do not face more total risk and market than the growth and maturity stage.

Originality/Value: This article evaluates the risk behavior under different life cycles of companies with a corporate risk management approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Cycle
  • Risk
  • Market Risk
  • Unsystematic Risk