نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی، تبریز، ایران

2 گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران،ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: شرکت‌های بیمه علاوه بر ایفای نقش مهمی که در ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری دارند، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند. صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از موسسات مالی کشور از جایگاه ویژه ای در فرایند سرمایه‌گذاری برخوردار است و توجه ویژه به سیاست های سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه صنعت بیمه ضروری است. به طوری که کارآیی این صنعت در تخصیص بودجه موجود، سایر بخشهای اقتصادی را تحریک می کند. این مطالعه به دنبال مدل‌سازی سرمایه‌گذاری در عملکرد شبکه های پویای شرکت‌های بیمه است.

روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله یک مدل نوین برای سرمایه‌گذاری برای بررسی عملکرد شبکه ای پویای شرکت‌های بیمه در ایران طراحی شده است. مدل طراحی شده با استفاده از نرم افزار GAMS اجرا و خروجی های حاصل از مدل بر اساس روش‌ رگرسیونی تحلیل شده است. اطلاعات مورد نیاز بر اساس آمار شرکت‌های بیمه در ایران بین سال های 1393 تا 1398 جمع آوری شده است.

یافته‎ها: پس از ارزیابی این واحدها، از 15 شرکت مورد ارزیابی، 6 شرکت دارای عملکرد واحد بوده و به عنوان شرکت‌های کارآمد معرفی شدند. میانگین کارایی شرکت‌های بیمه 0.78 و انحراف معیار 0.2 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ارزش سرمایه‌گذاری ها به دلیل کاهش زیاد هزینه است و از نظر سرمایه و سود خالص شرکتها عدد زیادی است که پتانسیل مشخص و قوی برای شرکت‌های بیمه است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله مدل‌سازی سرمایه‌گذاری برای بررسی عملکرد شبکهای پویای شرکت‌های بیمه در ایران انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investment modeling to study the performance of dynamic networks of insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Javid Ghahremani-Nahr 1
  • Hamed Nozari 2
  • Mohammad Ebrahim Sadeghi 3

1 Faculty member of ACECR, Tabriz, Iran

2 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: In addition to playing an important role in creating economic security and investment development, insurance companies also invest. The country's insurance industry as one of the country's financial institutions has a special place in the investment process and special attention to appropriate investment policies in the field of insurance industry is essential. So that the efficiency of this industry in allocating the existing budget stimulates other economic sectors. This study seeks to model investment in the performance of dynamic networks of insurance companies.

Methodology: In this paper, a new investment model is designed to examine the dynamic network performance of insurance companies in Iran. The designed model is implemented using GAMS software and the outputs of the model are analyzed based on regression method. The required information has been collected based on the statistics of insurance companies in Iran between 1393 and 1398.

Findings: After evaluating these units, out of 15 companies evaluated, 6 companies had unit performance and were introduced as efficient companies. The average efficiency of insurance companies is 0.78 and the standard deviation is 0.2. The results show that the increase in the value of investments is due to the large reduction in costs and in terms of capital and net profit of companies is a large number that has a clear and strong potential for insurance companies.

Originality/Value: In this paper, investment modeling is performed to examine the performance of dynamic networks of insurance companies in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance appraisal
  • dynamic modeling
  • insurance companies