نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن

3 گروه مدیریت ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن

چکیده

هدف: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی به بررسی احصاء عوامل موثر در آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران و همچنین تأثیر آن بر بهره وری می پردازد و نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان مورد بررسی قرار میگیرد.

روش‌شناسی پژوهش: از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این راستا چهار مولفه تحت عنوان متغیرهای پژوهش آمادگی استراتژیک، چابکی سازمانی، بهداشت روانی کارکنان و بهره وری در قالب شش فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند .این پژوهش این ادعا را مورد آزمون قرار داده است که افزایش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان باعث افزایش آمادگی استراتژیک در بحرانها می شود و همچنین به بررسی رابطه بین بهداشت روانی کارکنان وچابکی سازمان با بهره وری می پردازد. یافته‎ها: یافته ها ابتدا بر تایید صحت فرضیه های بیان شده صحه گذاشته و نشان می دهد د بین چابکی سازمان با آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد، همچنین بهداشت روانی و آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران رابطه مثبت وجود دارد و در نهایت بین بهداشت روانی کارکنان و چابکی سازمان رابطه معنا داری بیان گردید.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این تحقیق سعی شده با شناسایی چالش های موجود در دانشگاههای آزاد استان مازندران تاثیر بهداشت روانی کارکنان بر چابکی سازمان و تاثیر هر دوی آنها در آمادگی استراتژیک سازمان ها در مقابله با بحران ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Strategic Preparedness for Crisis Management in Islamic Azad Universities of Mazandaran Province: The Relationship between Organizational Agility and Employee Mental Health with Productivity

نویسندگان [English]

  • Elham Fazeli veisari 1
  • Seyed mahmood Norashrafodin 2
  • Mehran Fazeli veisari 3

1 2. Instructor of Business Entrepreneurship, Department of Management, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

2 Master degree of Business Management, Department of Management, Tonekabon branch, Islamic Azad University

3 Mehran Fazeliveysar [email protected]

چکیده [English]

Purpose: The present study thematically examines the factors affecting strategic preparedness for crisis management as well as its impact on productivity and the role of organizational agility and mental health of employees.

Methodology: In terms of practical purpose and in terms of how to collect descriptive information is correlational. In this regard, four components under the heading of research variables of strategic readiness, organizational agility, mental health of employees and productivity were examined in the form of six hypotheses. This study tested the claim that increasing organizational agility and mental health of employees increases It deals with strategic preparedness in crises and also examines the relationship between employee mental health and organizational agility with productivity. Findings: The findings first confirm the validity of the hypotheses and show that there is a significant relationship between organizational agility and strategic readiness for crisis management, also mental health and strategic readiness for crisis management and finally between mental health. The employees and the agility of the organization showed a significant relationship.

Originality/Value: In this study, by identifying the challenges in the Azad universities of Mazandaran province, the effect of employees' mental health on organizational agility and the impact of both of them on the strategic readiness of organizations in the face of crises is examined and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic readiness
  • mental health
  • productivity
  • organizational agility
  • crisis management