نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

هدف: این مقاله باهدف بررسی بیشتر در موضوع مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار در لجستیک (BPR) انجام‌شده است. BPR بازنگری و بازسازی اساسی روش‌های کسب‌وکار برای افزایش جنبه‌های مهم و حیاتی عملکردهایی مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است. هم‌چنین، یک عامل اصلی برای تضمین موفقیت کسب‌وکار است. ازاین‌رو، این مطالعه مرور سیستماتیک ادبیات BPR برای شرکت‌های لجستیکی را انجام می‌دهد، مدیران و نویسندگان فعال در BPR را هدایت می‌کند و آن‌ها را از روند فعلی، گذشته و آینده در این رشته آگاه می‌سازد.
روش‌شناسی پژوهش: BPR پیشنهادی در چارچوب طبقه‌بندی تحقیقات لجستیک، مبتنی بر یک مرور ادبیات جامع است که بر روی مقالات چاپ‌شده در مجلات تا سال 2020، تمرکز می‌کند. درمجموع بیست‌ودو منبع دانشگاهی ازنظر هدف تحقیق و ماهیت، روش به کار گرفته‌شده، رویکرد نظری و سطح تجزیه‌وتحلیل موردبررسی و بازیابی قرارگرفته‌اند.
یافته‌ها: یافته‌های این مقاله نشان داد که شرکت‌های BPR نسبت به شرکت‌های غیر BPR درزمینهٔ محاسبات اطلاعات، استفاده از فناوری، ساختار سازمانی، هماهنگی و کلیه فرایندهای کلیدی لجستیک عملکرد بهتری دارند. نتایج می‌تواند سازمان‌های لجستیکی غیر BPR را برای ارزیابی مجدد امکان‌پذیری این برنامه‌ها ترغیب کند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: این مقاله نیاز شناسایی‌شده به چارچوب طبقه‌بندی جامع BPR  را در مطالعات لجستیک برآورده می‌‌کند. این موضوع اساساً یک نقشه مفهومی از BPR موجود در تحقیقات لجستیک را به دانشگاهیان و متخصصان ارائه داده و فرصت‌های‌ تحقیق در آینده را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Systematic Review on Business Process Re-Engineering in Logistics

نویسنده [English]

  • Habibeh Nazif

Department of Mathematics , Payame Noor University. Iran.

چکیده [English]

Purpose: This paper aimed to more studies regarding the subject of Business Process Re-engineering) BPR) works in the logistics industry. BPR is the central reconsideration and thorough restructuring of business procedures to enhance the critical and contemporary aspects of performance like the expense, quality, service, and speed. Also, it is a key factor for guaranteeing businesses' achievement. Hence, this study investigates the Systematic Literature Review of BPR for logistics companies, leading the managers and writers active in BPR, and making them aware of the present, past, and future trends in this discipline.
Methodology: The proposed BPR in logistics research classification framework is based on a comprehensive literature review, which concentrates on peer-reviewed journal papers published until 2020. A total of 22 academic sources have been retrieved and analyzed in terms of research purpose and nature, the employed method, theoretical approach, and analysis level.
Findings: The findings of this paper showed that BPR companies outperform the non-BPR ones regarding information computing, technology uses, organizational architecture, coordination, and all key logistics procedures. The results can motivate non-BPR logistics organizations to reassess the feasibility of these plans.
Originality/Value: This paper fulfills an identified need for a comprehensive classification framework of BPR in logistics studies. It essentially provides both academics and practitioners with a conceptual map of existing BPR in logistics research and points out future research opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Re-engineering
  • Logistics
  • Systematic literature review
Aboulaid, H., Jardini, B., Sedqui, A., Elkayl, M., Britel, M. R., Amri, M., & Lyahyaoui, A. (2016). Process re-engineering and success of integration projects of information technologies case study: process modeling of a cross docking platform of a car manufacturer. 2016 3rd international conference on logistics operations management (GOL) (pp. 1-6). IEEE. DOI: 10.1109/GOL.2016.7731697
Aghajani, G., & Ghadimi, N. (2018). Multi-objective energy management in a micro-grid. Energy reports4, 218-225. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2017.10.002
Ahadi, A., Ghadimi, N., & Mirabbasi, D. (2015). An analytical methodology for assessment of smart monitoring impact on future electric power distribution system reliability. Complexity21(1), 99-113. https://doi.org/10.1002/cplx.21546
Albizu, E., Olazaran, M., & Simon, K. (2004). BPR and change management: a case study of a large Spanish electricity company. International journal of innovation management8(04), 355-379. https://doi.org/10.1142/S136391960400109X
Alinejad, E. A., Pishvaee, M. S., & Naeini, A. B. (2018). Key success factors for logistics provider enterprises: an empirical investigation in Iran. Kybernetes, 47(3), 426-440. https://doi.org/10.1108/K-10-2015-0269
Al‐Mashari, M., Irani, Z., & Zairi, M. (2001). Business process reengineering: a survey of international experience. Business process management journal, 7(5), 437-455. https://doi.org/10.1108/14637150110406812
Altinkemer, K., Chaturvedi, A., & Kondareddy, S. (1998). Business process reengineering and organizational performance: an exploration of issues. International journal of information management18(6), 381-392. https://doi.org/10.1016/S0268-4012(98)00030-9
Aoudia, I., Benharzallah, S., Kahloul, L., & Kazar, O. (2019). Service composition approaches for internet of things: a review. International journal of communication networks and distributed systems23(2), 194-230.
Ashayeri, J., Keij, R., & Bröker, A. (1998). Global business process re‐engineering: a system dynamics‐based approach. International journal of operations & production management, 18(9/10), 817-831. https://doi.org/10.1108/01443579810225478
Berry, D., Naim, M. M., & Towill, D. R. (1995). Business process re-engineering an electronic products supply chain. IEE proceedings-science, measurement and technology142(5), 395-403.
Bertolini, M., Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & Postacchini, L. (2015). Business process reengineering of drugs storage and distribution: a case study. International journal of procurement management8(1-2), 44-65.
Beškovnik, B., & Zanne, M. (2018). Business process re-engineering of a maritime car terminal: changing from inbound to outbound intermodal node in finished vehicle logistics (FVL). Polish maritime research, (3), 54-61.
Biazzo, S. (1998). A critical examination of the business process re‐engineering phenomenon. International journal of operations & production management, 18(9/10), 1000-1016. https://doi.org/10.1108/01443579810225586
Briner, R. B., & Denyer, D. (2012). Systematic review and evidence synthesis as a practice and scholarship tool. Handbook of evidence-based management: companies, classrooms and research, 112-129.
Charband, Y., & Navimipour, N. J. (2018). Knowledge sharing mechanisms in the education: a systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. Kybernetes, 47(7), 1456-1490. https://doi.org/10.1108/K-06-2017-0227
Dachyar, M., & Novita, G. (2016). Business process re-engineering of logistics system in pharmaceutical company. ARPN journal of engineering and applied sciences11(7), 4539-4546.
Davenport, T. H. (1993). Process innovation: reengineering work through information technology. Harvard Business Press. https://books.google.com/books/about/Process_Innovation.html?id=9QAHngEACAAJ
Davenport, T. H., & Short, J. E. (1990). The new industrial engineering: information technology and business process redesign. MIT Sloan management review. https://sloanreview.mit.edu/article/the-new-industrial-engineering-information-technology-and-business-process-redesign/
de Carvalho, E. R., da Mota, A. E. A. S., de Souza Martins, G. M., Bastos, L. D. S. L., & Melo, A. C. S. (2017). The current context of lean and six sigma logistics applications in literature: a systematic review. Brazilian journal of operations & production management14(4), 586-602. https://doi.org/10.14488/BJOPM.2017.v14.n4.a14
de Paula, I. C., de Campos, E. A. R., Pagani, R. N., Guarnieri, P., & Kaviani, M. A. (2019). Are collaboration and trust sources for innovation in the reverse logistics? insights from a systematic literature review. Supply chain management: an international journal, 25(2), 176-222. https://doi.org/10.1108/SCM-03-2018-0129
Dehgani, R., & Navimipour, N. J. (2019). The impact of information technology and communication systems on the agility of supply chain management systems. Kybernetes, 48(10), 2217-2236. https://doi.org/10.1108/K-10-2018-0532
Dissanayake, C. S. (2011). Business process re-engineering in a logistic operation (Doctoral Thesis, Library University of Moratuwa, Sri Lanka). Retrieved from http://dl.lib.uom.lk/handle/123/14118
Earl, M. J., Sampler, J. L., & Short, J. E. (1995). Strategies for business process reengineering: evidence from field studies. Journal of management information systems12(1), 31-56.
Ekinci, E., & Baykasoglu, A. (2016). Modelling complexity in retail supply chains. Kybernetes, 45(2), 297-322. https://doi.org/10.1108/K-12-2014-0307
Elkhuizen, S. G., Limburg, M., Bakker, P. J. M., & Klazinga, N. S. (2006). Evidence‐based re‐engineering: re‐engineering the evidence: a systematic review of the literature on business process redesign (BPR) in hospital care. International journal of health care quality assurance, 19(6), 477-499. https://doi.org/10.1108/09526860610686980
Elnaghi, M., Alshawi, S. N., Kamal, M. M., Weerakkody, V., & Irani, Z. (2019). Exploring the role of a government authority in managing transformation in service re-engineering–experiences from Dubai police. Government information quarterly36(2), 196-207. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.11.011
Evans, G. N., Towill, D. R., & Naim, M. M. (1995). Business process re-engineering the supply chain. Production planning & control6(3), 227-237.
Ghadimi, H., Akbarimajd, A., & Ghadimi, N. (2016). Optimal congestion management: strength Pareto gravitational search algorithm. 5th conference on emerging trends in energy conservation. https://www.sid.ir/FileServer/SE/290E20160507.pdf
Grant, D. (2016). Business analysis techniques in business reengineering. Business process management journal, 22(1), 75-88. https://doi.org/10.1108/BPMJ-03-2015-0026
Grawe, S. J., & Ralston, P. M. (2019). Intra-organizational communication, understanding, and process diffusion in logistics service providers. International journal of physical distribution & logistics management, 49(6), 662-678. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-03-2018-0118
Grover, V., & Malhotra, M. K. (1997). Business process reengineering: a tutorial on the concept, evolution, method, technology and application. Journal of operations management15(3), 193-213. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(96)00104-0
Grover, V., Teng, J. T., & Fiedler, K. D. (1993). Information technology enabled business process redesign: an integrated planning framework. Omega21(4), 433-447. https://doi.org/10.1016/0305-0483(93)90076-W
Gunasekaran, A., & Nath, B. (1997). The role of information technology in business process reengineering. International journal of production economics50(2-3), 91-104. https://doi.org/10.1016/S0925-5273(97)00035-2
Hammer, M., & Champy, J. (2006). Reengineering the corporation- a manifesto for business revolution. Harper Business.
Hewitt, F. (1995). Business process innovation in the mid‐1990s. Integrated manufacturing systems, 6(2), 18-26. https://doi.org/10.1108/09576069510082110
Higgins, J. P., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2019). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. John Wiley & Sons.
Holland, W. E., & Kumar, S. (1995). Getting past the obstacles to successful reengineering. Business horizons38(3), 79-86.
Hou, H., Chaudhry, S., Chen, Y., & Hu, M. (2017). Physical distribution, logistics, supply chain management, and the material flow theory: a historical perspective. Information technology and management18(2), 107-117. https://doi.org/10.1007/s10799-015-0229-1
Huang, S. Y., Lee, C. H., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2015). How business process reengineering affects information technology investment and employee performance under different performance measurement. Information systems frontiers17(5), 1133-1144. https://doi.org/10.1007/s10796-014-9487-4
Huang, Y., & Huang, Y. (2019). Informatization design of raw material purchase and payment for feed processing enterprises under ERP system environment. Concurrency and computation: practice and experience31(10), e4941. https://doi.org/10.1002/cpe.4941
Jalili, A., & Ghadimi, N. (2016). Hybrid harmony search algorithm and fuzzy mechanism for solving congestion management problem in an electricity market. Complexity21(S1), 90-98. https://doi.org/10.1002/cplx.21713
Javidroozi, V., Shah, H., & Feldman, G. (2019). A framework for addressing the challenges of business process change during enterprise systems integration. Business process management journal, 26(2), 463-488. https://doi.org/10.1108/BPMJ-03-2019-0128
Kasemsap, K. (2015). The role of business process reengineering in the modern business world. In achieving enterprise agility through innovative software development (pp. 87-114). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-4666-8510-9.ch005
Kasemsap, K. (2020). The roles of business process modeling and business process reengineering in e-government. In open government: concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 2236-2267). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-9860-2.ch102
Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering–a tertiary study. Information and software technology52(8), 792-805. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.006
Kumar, R. (2020). E-applications for managing trans-logistics activities in sugar supply chain in north India. International journal of Asian business and information management (IJABIM)11(1), 92-106. DOI: 10.4018/IJABIM.2020010106
Li, M., Feng, J., & Zhang, F. (2010). Research on information process reengineering of logistics system based on BRP. In 2010 international conference on logistics engineering and intelligent transportation systems (pp. 1-4). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5665013
Ligus, R. G. (1993). Methods to help reengineer your company for improved agility. Industrial engineering-New York then Atlanta norcross-american institute of industrial engineers incorporated, 25(1), 58-59.
Lindsay, A., Downs, D., & Lunn, K. (2003). Business processes—attempts to find a definition. Information and software technology45(15), 1015-1019. https://doi.org/10.1016/S0950-5849(03)00129-0
Liu, J., Chen, C., Liu, Z., Jermsittiparsert, K., & Ghadimi, N. (2020). An IGDT-based risk-involved optimal bidding strategy for hydrogen storage-based intelligent parking lot of electric vehicles. Journal of energy storage27, 101057. https://doi.org/10.1016/j.est.2019.101057
Madane, S., & Joshi, D. (2018). Business process re-engineering in construction industry: present senario. International research journal of engineering and technology (IRJET)5(7), 1843-1846.
Mahmood, F., Khan, A. Z., & Bokhari, R. H. (2019). ERP issues and challenges: a research synthesis. Kybernetes, 49(3), 629-659. https://doi.org/10.1108/K-12-2018-0699
Milani, B. A., & Navimipour, N. J. (2017). A systematic literature review of the data replication techniques in the cloud environments. Big data research10, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.bdr.2017.06.003
Paik, S. K., & Bagchi, P. K. (2000). Process reengineering in port operations: a case study. The international journal of logistics management, 11(2), pp. 59-72. https://doi.org/10.1108/09574090010806164
Pan, X., Dresner, M., & Xie, Y. (2019). Logistics IS resources, organizational factors, and operational performance: an investigation into domestic logistics firms in China. The international journal of logistics management, 30(2), 569-594. https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2018-0023
Pashazadeh, A., & Navimipour, N. J. (2018). Big data handling mechanisms in the healthcare applications: a comprehensive and systematic literature review. Journal of biomedical informatics82, 47-62. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2018.03.014
Patrucco, A., Ciccullo, F., & Pero, M. (2020). Industry 4.0 and supply chain process re-engineering: a coproduction study of materials management in construction. Business process management journal, 26(5), 1093-1119. https://doi.org/10.1108/BPMJ-04-2019-0147
Qu, Y., Ming, X., Ni, Y., Li, X., Liu, Z., Zhang, X., & Xie, L. (2019). An integrated framework of enterprise information systems in smart manufacturing system via business process reengineering. Proceedings of the institution of mechanical engineers, part B: journal of engineering manufacture233(11), 2210-2224. https://doi.org/10.1177/0954405418816846
Rinaldi, M., Montanari, R., & Bottani, E. (2015). Improving the efficiency of public administrations through business process reengineering and simulation: a case study. Business process management journal, 21(2), 419-462. https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2014-0054
Ryan, W., & Kelly, S. (2019). The effects of supply chain management (SCM) activities. Business review61(5), 109-117.
Sallos, M. P., Yoruk, E., & García-Pérez, A. (2017). A business process improvement framework for knowledge-intensive entrepreneurial ventures. The journal of technology transfer42(2), 354-373. https://doi.org/10.1007/s10961-016-9534-z
 Shen, C. W. (2007). Effect of business process reengineering on logistics performance: a case study of Taiwan. I2007 IEEE international conference on automation and logistics (pp. 2887-2890). IEEE. DOI: 10.1109/ICAL.2007.4339074
Shen, C. W., & Chou, C. C. (2010). Business process re-engineering in the logistics industry: a study of implementation, success factors, and performance. Enterprise information systems4(1), 61-78. https://doi.org/10.1080/17517570903154567
Soliman, F. (1998). Optimum level of process mapping and least cost business process re‐engineering. International journal of operations & production management, 18(9/10), 810-816. https://doi.org/10.1108/01443579810225469
Souri, A., Navimipour, N. J., & Rahmani, A. M. (2018). Formal verification approaches and standards in the cloud computing: a comprehensive and systematic review. Computer standards & interfaces58, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.csi.2017.11.007
Tsalko, T., Nevmerzhytska, S., Didenko, Y., Kharchenko, T., & Bondarenko, S. (2020). Optimization of goods implementation on the basis of development of business process re-engineering. Journal of management information and decision sciences, 23(2), 42-48.
Tseng, Y. Y., Yue, W. L., & Taylor, M. A. (2005). The role of transportation in logistics chain. Proceedings of the eastern Asia society for transportation studies, 5, pp. 1657 – 1672. https://rooprasayan.com/assets/pdf/18943942914758452472322104414689192171657.pdf
Voglhofer, T., & Rinderle-Ma, S. (2020). Collection and elicitation of business process compliance patterns with focus on data aspects. Business & information systems engineering62(4), 361-377. https://doi.org/10.1007/s12599-019-00594-3
Wamba, S. F., & Mishra, D. (2017). Big data integration with business processes: a literature review. Business process management journal, 23(3), 477-492. https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2017-0047
Wang, W. Y., Chan, H. K., & Pauleen, D. J. (2010). Aligning business process reengineering in implementing global supply chain systems by the SCOR model. International journal of production research48(19), 5647-5669. https://doi.org/10.1080/00207540903168090
 Wegelius-Lehtonen, T. (1995). Measuring and re-engineering logistics chains in the construction industry. In Re-engineering the Enterprise (pp. 209-218). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-34876-6_20
Yazdani Seqerloo, A., Amiri, M. J., Parsa, S., & Koupaee, M. (2019). Automatic test cases generation from business process models. Requirements engineering24(1), 119-132. https://doi.org/10.1007/s00766-018-0304-3
Zhou, L. Y. (2007). Study on business process reengineering for Chinese traditional logistics enterprises. Chinese business review6(2), 69-73.