نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف: این مقاله با هدف بررسی بیشتر در موضوع مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در لجستیک (BPR)انجام شده است. BPR بازنگری و بازسازی اساسی روش‌های کسب‌وکار برای افزایش جنبه‌های مهم و حیاتی عملکردهایی مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است. هم‌چنین، یک عامل اصلی برای تضمین موفقیت کسب‌وکار است. از این رو، این مطالعه مرور سیستماتیک ادبیات BPR برای شرکت‌های لجستیکی را انجام می‌دهد، مدیران و نویسندگان فعال در BPR را هدایت می‌کند و آن‌ها را از روند فعلی، گذشته و آینده در این رشته آگاه می‌سازد.

روش‌شناسی پژوهش: BPR پیشنهادی در چارچوب طبقه‌بندی تحقیقات لجستیک، مبتنی بر یک مرور ادبیات جامع است که بر روی مقالات چاپ شده در مجلات تا سال 2020، تمرکز می‌کند. در مجموع بیست و دو منبع دانشگاهی از نظر هدف تحقیق و ماهیت، روش به‌کار گرفته ‌شده، رویکرد نظری و سطح تجزیه و تحلیل مورد بررسی و بازیابی قرار گرفته‌اند.

یافته‎ها: یافته‌های این مقاله نشان داد که شرکت‌های BPR نسبت به شرکت‌های غیر BPR در زمینه محاسبات اطلاعات، استفاده از فناوری، ساختار سازمانی، هماهنگی و کلیه فرایندهای کلیدی لجستیک عملکرد بهتری دارند. نتایج می‌تواند سازمان‌های لجستیکی غیر BPR را برای ارزیابی مجدد امکان‌پذیری این برنامه‌ها ترغیب کند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله نیاز شناسایی شده به چارچوب طبقه‌بندی جامعBPR را در مطالعات لجستیک برآورده می‌‌کند. این موضوع اساساً یک نقشه مفهومی از BPR موجود در تحقیقات لجستیک را به دانشگاهیان و متخصصان ارائه داده و فرصت‌های‌ تحقیق در آینده را نشان می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

Systematic review on business process re-engineering in logistics

نویسنده [English]

  • Habibeh Nazif

Department of Mathematics , Payame Noor University. Iran

چکیده [English]

Purpose: This paper aimed to more studies regarding the subject of Business Process Re-engineering )BPR( works in the logistics industry. BPR is the central reconsideration and thorough restructuring of business procedures to enhance the critical and contemporary aspects of performance like the expense, quality, service, and speed. Also, it is a key factor for guaranteeing businesses' achievement. Hence, this study investigates the Systematic Literature Review of BPR for logistics companies, leading the managers and writers active in BPR, and making them aware of the present, past, and future trends in this discipline.

Methodology: The proposed BPR in logistics research classification framework is based on a comprehensive literature review, which concentrates on peer-reviewed journal papers published until 2020. A total of 22 academic sources have been retrieved and analyzed in terms of research purpose and nature, the employed method, theoretical approach, and analysis level.

Findings: The findings of this paper showed that BPR companies outperform the non-BPR ones regarding information computing, technology uses, organizational architecture, coordination, and all key logistics procedures. The results can motivate non-BPR logistics organizations to reassess the feasibility of these plans.

Originality/Value: This paper fulfills an identified need for a comprehensive classification framework of BPR in logistics studies. It essentially provides both academics and practitioners with a conceptual map of existing BPR in logistics research and points out future research opportunities.