مدیریت زنجیره‌تامین
شناسایی و مدل سازی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار و سبز انرژیهای نوین

سیده فاطمه فقیدیان؛ مسعود خداوردی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 283-294

چکیده
  هدف: صنعتی شدن جوامع و تقاضای رو‌به‌رشد کالاها، فاجعه‌های اجتماعی زیست‌محیطی فراوانی به همراه داشته که رویکرد به انرژی‌های نوین و زنجیره‌تامین پایدار و سبز را با اقبال محققین و مدیران صنعتی مواجه نموده است. هدف این پژوهش استخراج، مدل‌سازی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر زنجیره‌تامین پایدار و سایر انرژی‌های نوین در استان چهارمحال ...  بیشتر