الگوریتم ژنتیک تطبیقی
زمان‌بندی ساعات کاری دبیران در مدارس شهرستان تربت‌جام با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

حمیدرضا یوسف زاده؛ مهدی معصومی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 42-48

https://doi.org/10.22105/mrpe.2022.139085

چکیده
  هدف: به‌منظور حل مسئله اختصاص دبیران به مدارس، در قالب یک مدل ریاضی با استفاده از یک رویکرد ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک اصلاحی به دنبال افزایش رضایت‌مندی دبیران هستیم.روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک ساختگرا (CGA‌)، در یک‌زمان معقول علاوه بر تخصیص مناسب دبیران به مدارس، افزایش رضایت‌مندی آن‌ها را نیز ...  بیشتر