اعضای هیات تحریریه


ایرج مهدوی استاد، دانشگاه علوم و فنون مازندران

مدیریت تکنولوژی و نوآوری