اعضای هیات تحریریه


بهروز علی زاده دانشیار; گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران.

ریاضی کاربردی