اعضای هیات تحریریه


جعفر پورمحمود دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

ریاضی کاربردی