اعضای هیات تحریریه


رضا فرضی پور سائن استاد، دانشکده تجارت، سوهور، عمان

ریاضی کاربردی