نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارگزاری بانک آینده

2 عضو هیئت علمی

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تامین تبدیل به یکی از ابزارهای اصلی برای کنترل هزینه ها و بهبود عملکرد اقتصادی سازمان شده است.در این پژوهش به ارائه روشی به منظور ارزیابی عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین پایدار با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری پرداخته شده است برای این منظور ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش،عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین پایدار استخراج شد.لیست نهایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین پایدار در شرکت گلنور در قالب پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است سپس با توزیع دو پرسشنامه بین خبرگان جهت اجرای مدل سازی ساختاری-تفسیری، عوامل تأثیر گذار و تأثیر پذیر را در هر یک از لیست های استخراجی مشخص شد و پس از تحلیل و دسته بندی اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه های پخش شده موقعیت سازمان به وسیله یک الگوی دسته بندی ناحیه ای از قبل طراحی شده، تعیین شد که امتیاز کسب شده برای زنجیره تامین پایدار برابر 3/06 بدست آمد.سپس بر اساس نتایج پرسشنامه مربوط به شناسایی عوامل کلیدی زنجیره تأمین پایدار 17 عامل موفقیت کلیدی شناسایی شد،عوامل تأثیر گذار مشخص شده بر اساس نتیجه حاصل از مدل سازی ساختاری-تفسیری و امتیاز کسب شده از پرسشنامه سازمانی اولویت بندی و در نتیجه عامل در دسترس بودن اطلاعات از عوامل اصلی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین به عنوان عوامل بحرانی با بیشترین اولویت جهت بهبود سیستم های مدیریت زنجیره تأمین پایدار تعیین گردیدند که سازمان می تواند با سرمایه گذاری بر روی این عوامل با هزینه کمتر بهبود بیشتری در سیستم های مدیریتی خود ایجاد نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and evaluate the critical success factors of Sustainable supply chain using interpretive structural modeling; Case study: Golnoor Co.

نویسندگان [English]

  • muhammadrasoul eslamian koupaei 1
  • Hadi Shirouyehzad 2

1 Ayandeh Bank Brokerage

2 Faculty member

چکیده [English]

Today, supply chain management has become one of the main tools to control costs and improve the economic performance of the organization. In this study, we present a method to evaluate the key success factors of sustainable supply chain management using interpretive structural modeling. For this purpose, first by examining the research background, the main success factors of sustainable supply chain management are extracted. The final list of key success factors for sustainable supply chain management in Glenor Company has been assessed in the form of a questionnaire. Then, by distributing two questionnaires among the experts to perform structural-interpretive modeling, the effective and influential factors in each of the extracted lists are identified and after analyzing and categorizing the information extracted from the questionnaires distributed in Golnor Company, the situation The organization has determined by a pre-designed regional classification model that the score obtained for the sustainable supply chain is 3.0637. Then the results of the questionnaire related to identifying the key factors of sustainable supply chain, which includes 17 key success factors identified for sustainable supply chain is the influential factors identified based on the result of structural-interpretive modeling and the score obtained from the organizational questionnaire, and as a result, the availability of information is one of the main success factors of supply chain management as critical factors with the highest priority for improving sustainable supply chain management systems, that the organization can with capital Putting these factors at a lower cost will further improve your management systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain Management
  • Critical success factors
  • Interpretive Structural Modeling