نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان

2 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

4 دانش ‌آموخته دکتری مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند

چکیده

هدف این از تحقیق تعیین میزان تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی با اثر تعدیل گری رهبری استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بود .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تعداد 300 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه رهبری استراتژیک سرات و همکاران(2011)، پرسش نامه استراتژی های منابع انسانی لپک و اسنل ( 2002) و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 ، 91/0 و 92/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها باروش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM ) انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی های منابع انسانی دارای ضریب تاثیر72/0 بر بهره وری نیروی انسانی بود و با توجه به مقدار معنی داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است. از سوی دیگر مقدار اثر تعدیلی رهبری استراتژیک 55/0 بوده و با توجه به مقدار معناداری کمتر از 05/0 است،این اثر تعدیلی معنا دارمی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Resource Strategies on Human Resource Productivity with the Effect of Modifying Strategic Leadership in Islamic Azad University of Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Meysam Babaeefarsani 2
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 3
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 4

1 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Farsan Center

2 Phd in Industrial Management, School of Management, Noor Hedayat University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

3 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 PhD in Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Harand Center

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the impact of HR strategies on human resource productivity with the effect of moderating strategic leadership in Islamic Azad University of Shahrekord. The research method was descriptive and correlational in terms of purpose and data collection. The statistical population of this study consisted of 300 employees and managers of Islamic Azad University of Shahrekord. 168 individuals were selected through Cochran formula through simple random sampling. The research tool was the standard strategic leadership questionnaire of Serat et al. (2011). The standard questionnaire of human resources strategies of Lapc & Snell (2002) and Hershey & Goldsmith (1980) standard questionnaire of human resource productivity were validity of questionnaires based on content validity using the viewpoints of experts, formal based on the view of a number of communities. Statistical analysis was performed using factor analysis The validity of the questionnaires was confirmed after the necessary terms. On the other hand, the reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha as 0.90, 0.91 and 0.92, respectively. Data analysis was performed at two levels including descriptive and inferential. Pearson correlation coefficient, Structural Equation Modeling (SEM) was used. The results showed that HR strategies have an impact factor of 0.72 on personnel productivity and this effect is significant less than 0.05. On the other hand, the amount of adjustment effect of strategic leadership is 0.55 and it is less than 0.05, meaning that this adjustment effect is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Strategies
  • Strategic Leadership
  • Human Resources Productivity
  • Islamic Azad University of Shahrekord