نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

2 آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و واکنش تأخیری قیمت سهام با نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش کاربردی و از نوع پس رویدادی است. داده‌های پژوهش مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1395 تا 1399 است. این پژوهش در قالب دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در نرم‌افزار Eviews نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و واکنش تاخیری قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین کیفیت حسابرسی و واکنش تاخیری قیمت سهام با حضور متغیر تقارن اطلاعاتی به گونه منفی تعدیل می شود و کاهش می یابد. یافته های پژوهش موید آن است که با توجه به اهمیت واکنش تاخیری قیمت سهام در کارایی بازار، لازم است که به این مسئله و متغیرهای موثر بر آن توجه بیشتری شود.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Audit Quality and Stock Price Delay with Moderating Role of Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Zabiholah Khani 1
  • Hossein Rajabdorri 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran

2 Azad uni

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between audit quality and stock price delay with moderating role of information asymmetry in TSE. This article is an applied and post-event research. The research data were from 132 companies accepted on the Tehran Stock Exchange in 2016-2020. This research was studied in two hypotheses. Findings of the study showed that there is a negative and significant relationship between audit qualities and stock price delay using the least squares method in Eviews software. Also, the relationship between audit quality and stock price delay with the moderate role of the information symmetry variable is negatively corrected and reduced. Findings of the research indicate that due to the importance of stock price delay in market efficiency, it is necessary to pay attention to this issue and its effective variables.