نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی

2 آزاد فسا

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، رتبه‌بندی نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری، با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی است تا بتوان بر اساس آن کیفیت نشریه‌های مورد بررسی را در دوره پژوهش مشخص نمود.

روش: روش این پژوهش توصیفی با رویکرد علم سنجی است. جامعه آماری این مطالعه، پژوهش‌های حسابداری منتشرشده در سال‌های 1391- 1396 در نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری است.

یافته‌ها: یافته‌های تحلیل تاکسونومی نشان داد که ترتیب توسعه‌یافتگی نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره پژوهش به شرح زیر است: دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دانش حسابرسی، حسابداری مدیریت، پژوهش‌های تجربی حسابداری، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دانش حسابداری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، حسابداری مالی، پژوهش‌های حسابداری مالی، پیشرفت‌های حسابداری، دانش حسابداری مالی، حسابداری ارزشی و رفتاری و پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی.

نتیجه‌گیری: درنتیجه، لازم است سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری توجه بیشتری به محورها و روش‌های مختلف پژوهش نمایند تا نشریه‌ها بتوانند از تنوع و توسعه‌یافتگی بیشتری برخوردار شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of Accounting Scientific Journals Using Taxonomy Analysis Based on kuhn's Theory

نویسندگان [English]

  • Hossein Rajabdorri 1
  • Mohammadreza Khoshkhah 2

1 Azad uni

2 Fasa Azad

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to rank the scientific research papers in taxonomy using taxonomy analysis in order to determine the quality of the reviewed journals in the research period.

Method: The method of this research is descriptive with scientometrics approach. The statistical population of this study is the accounting research published in the periodicals of 2012- 2017 in the scientific-research journal of accounting.

Findings: The results of taxonomy analysis showed that the development order of the scientific-research-accounting research journals approved by the Ministry of Science, Research and Technology is as follows: accounting and auditing knowledge management, audit knowledge, management accounting, empirical accounting research, accounting and auditing research, accounting and auditing , financial accounting and auditing research, accounting knowledge, empirical studies of financial accounting, financial accounting, financial accounting research, accounting advances, financial accounting knowledge, value accounting and behavioral accounting and applied research in financial reporting.

Conclusion: As a result, it is necessary for editors and members of the editorial board of the scientific research journal of accounting to pay more attention to the different axes and methods of research so that the publications can be more diversified and more developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Kuhn Theory
  • Scientific Publications
  • Taxonomy