نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت برق منطقه‌ای یزد، یزد، ایران

3 استادیار، واحد دهاقان،دانشگاه ازاد اسلامی ،دهاقان ،ایران

چکیده

یکی از بهترین رویکردِهای مدیریت خلاقیت، الگوی خلاقیت آمابیل می باشد،این الگو ضعفهایی داردکه محققین را بر آن داشت تا با استفاده از پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو خلاقیت سازمانیِ آمابیل و سنجش خلاقیت سازمانی به ارائه مدلی جدید در جهت توسعه مدل خلاقیت سازمانی آمابیل بپردازند. پژوهش از نوع توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن تمامی شرکتهای زیرمجموعه صنعت مورد مطالعه و پرسشنامه 78 سوالی توسط 392 نفر تکمیل شد. برای طراحی مدل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از سنجش خلاقیت ، از روش های توصیفی و همچنین میانگین وزنی و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته های این تحقیق در چهار سرفصل ارائه شده است. سه سرفصل اول مربوط به توسعه مدل خلاقیت سازمانی آمابیل می باشد. سرفصل چهارم به سنجش خلاقیت سازمانی در سطح صنعت مورد مطالعه پرداخته که نتایج حاصله وضعیت خلاقیت سازمانی را در سطح متوسط نزدیک به بالا ارزیابی کرده است. از بین عاملهای شش گانه خلاقیت سازمانی وضعیتِ دو عاملِ بهره‌وری واحد و حمایت واحد/گروه کاری نسبت به بقیه عاملها بهتر و در سطح متوسط روبه بالا ارزیابی شده و وضعیت دو عاملِ خلاقیت و حمایت سازمانی نسبت به بقیه عاملها کمی ضعیفتر ارزیابی شده است.

عنوان مقاله [English]

Designing model and evaluating the organizational creativity of government organizations

نویسندگان [English]

  • abolfazl sherafat 1
  • farahnaz karimi 2
  • sayyed mohammad reza davoodi 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Imam Javad Higher Education Institute, Yazd, Iran

2 Master of Executive Management, Yazd Regional Electric Company, Yazd, Iran

3 department of management

چکیده [English]

One of the best approaches to creative management is the Amabel Creativity Model, which has weaknesses that prompted researchers to use a standard questionnaire to assess the atmosphere of Amabel's organizational creativity and measure organizational creativity to provide a new model for developing the Amabel organizational creativity model. The research is descriptive and structural equation modeling. Its statistical population was completed by 392 people in all companies under the industry and 78 questionnaires. Exploratory and confirmatory factor analysis and structural equation modeling using SPSS and Smart PLS software were used to design the model. Descriptive methods, as well as the weighted mean and Friedman test, were used to analyze the data obtained from the creativity test. The findings are presented in four topics. The first three topics are related to the development of the organizational creativity model of Amabile. The fourth chapter assesses organizational creativity at the level of the industry under study, which evaluates the results of organizational creativity at a medium to near level. Among the six factors of organizational creativity, the status of the two factors of unit productivity and single/working group support was evaluated better and higher than the other factors and the status of the two factors of creativity and organizational support was slightly weaker than other factors.